Інструкція для посади "Дробильник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дробильник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дробильника 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи дробарок, дробильних агрегатів, дробильно-сортувальних установок, дезінтеграторів, копрів, грохотів, транспортних та аспіраційних пристроїв, допоміжного обладнання (сушарок, елеваторів тощо);
      - схему подавання сировини на дробильні установки;
      - технологічну схему обслуговуваної дільниці, правила і способи регулювання та налагодження обслуговуваного обладнання;
      - режим дробіння, просівання;
      - призначення та принцип роботи засобів вимірювань;
      - вимоги до якості та ступеня дробіння;
      - вплив засміченості й домішок на якість подрібнюваної сировини та матеріалів, напівфабрикатів;
      - норми виходу готового продукту, відходів;
      - допустимі втрати;
      - класифікацію подрібненої сировини, матеріалів, напівфабрикатів за властивостями, видами, призначенням, диференційними ознаками;
      - номери сит;
      - норми навантажень на обладнання;
      - послідовність пуску та зупинки, правила регулювання й налагодження, умови ефективного використання обслуговуваного обладнання;
      - рецептуру (номенклатуру) компонентів та правила складання шихти;
      - системи й режим змащування;
      - види мастильних матеріалів;
      - схеми підключення обладнання до електромережі, блокування, сигналізації;
      - методи обезпилювання під час дробіння й транспортування;
      - засоби герметизації обладнання;
      - технічні умови на продукцію, що випускається;
      - правила зберігання, складування, нанесення трафаретів (маркування), ведення ситового аналізу;
      - будову ваг та правила користування вагами й іншим застосовуваним обладнанням та інструментом;
      - правила користування пусковою апаратурою та засобами автоматизації й сигналізації;
      - мету, правила та конкретні схеми забору проб;
      - прилади, пристрої та апаратуру, що застосовується на різних стадіях оброблення проб;
      - причини виникнення неполадок та способи їх усунення;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Дробильник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дробильник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дробильник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дробильник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес крупного, середнього й дрібного дробіння сировини, матеріалів, напівфабрикатів сухим та мокрим способом на дробарках, дробильних агрегатах, дробильно-сортувальних установках різних систем, дезінтеграторах, копрах, розтирачах з сортуванням (розсіванням), грохоченням на ручних або механічних ситах, грохотах, з сушінням, різанням, рубанням (або без них).

2.2. Здійснює спостереження за технічним станом обладнання та його масло-господарством; огляд і чищення обладнання; прийняття й подавання сигналів, пуск і зупинку дробарок, живильників, конвеєрів, що живлять дробарку; регулювання подання води на зрошування, рівномірного завантаження та швидкості, продуктивності, зазорів між робочими механізмами дробарок залежно від виду сировини, матеріалів та їхньої величини; контроль за якістю сировини, матеріалів (за зовнішніми ознаками або ситовим аналізом), рівномірною вологістю шихти, системою змащування обладнання, системою автоматичного контролю та регулювання.

2.3. Виконує дистанційне керування роботою дробарок, керування підіймально-транспортним обладнанням під час сортування і вилучення негабаритів, сторонніх предметів, неякісної сировини з дробарок.

2.4. Визначає закінчення процесу дробіння та розподілення подрібненого матеріалу за бункерами залежно від сортності.

2.5. Вмикає і вимикає системи гідрообезпилювання.

2.6. Передає подрібнену сировину, матеріали на повторне дробіння, наступне оброблення або зберігання; спостерігає за сигналами, заправляє машини пальним під час роботи з двигунами внутрішнього згоряння; подрібнює проби, підносить і розбирає проби, готує бирки, мотузки та мішечки для проб; зважує, перемішує, скорочує проби; видаляє відквартовані проби у відвал, розфасовує, етикетує й пакує проби; прибирає просип у зоні обслуговування.

2.7. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання, бере участь у його ремонті.

2.8. Виконує стропальні роботи.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дробильник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дробильник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дробильник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дробильник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дробильник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дробильник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дробильник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дробильник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дробильник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дробильник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дробильник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дробильник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дробильник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дробильник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дробильник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дробильник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі обслуговування дробарок, подрібнювальних агрегатів, подрібнювально-сортувальних установок усіх схем продуктивністю понад 50 т/г до 200 т/г, а з подрібнювання вугілля та сланцю понад 400 т/г; подрібнення каміння у пересувних каменедробарках; механічного подрібнення проб.