Інструкція для посади "Начальник структурного підрозділу медичного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник структурного підрозділу медичного закладу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією «Організація управління охороною здоров’я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність медичного закладу, Дисциплінарний статут, директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів;
      - основи соціальної гігієни та організації охорони здоров`я;
      - організацію фінансово-економічної діяльності медичних закладів;
      - загальну та соціальну психологію;
      - медичну етику та деонтологію;
      - нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників;
      - порядок ведення облікової та звітної документації;
      - потреби в медичній техніці;
      - основні положення про проведення військової мобілізації;
      - вимоги, правила і норми щодо охорони праці і протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник структурного підрозділу медичного закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник структурного підрозділу медичного закладу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник структурного підрозділу медичного закладу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник структурного підрозділу медичного закладу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботою структурного підрозділу медичного закладу (далі – підрозділ), розподіляє обов`язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу.

2.2. Забезпечує надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги особовому складу Держспецзв’язку.

2.3. Організовує лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську, мобілізаційну та фінансову діяльність підрозділу.

2.4. Бере участь у розробці річних та поточних планів лікувально-профілактичної та адміністративно-господарської роботи підрозділу.

2.5. Забезпечує лікування особового складу Держспецзв’язку.

2.6. Керує та контролює стан виконання лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів у підрозділі.

2.7. Контролює організацію та забезпечення оперативного збору інформації щодо захворюваності, госпіталізації та травматизму особового складу Держспецзв’язку.

2.8. Забезпечує своєчасне та повне інформування керівників вищого рівня з питань лікувально-профілактичного та протиепідемічного забезпечення.

2.9. Аналізує та вивчає причини захворюваності та травматизму, розроблює заходи щодо їх зниження та запобігання їм.

2.10. Контролює організацію проведення поглибленого медичного обстеження, забезпечення медичного нагляду за особами з хронічними захворюваннями.

2.11. Аналізує стан та ефективність диспансеризації особового складу Держспецзв’язку.

2.12. Забезпечує впровадження сучасних методів діагностики та лікування, лікувально-оздоровчого режиму, раціонального харчування.

2.13. Регулює використання ліжкового фонду, аналізує стан та ефективність лікувально-діагностичної роботи в підрозділі.

2.14. Удосконалює організацію лікарської допомоги, впроваджує у роботу підрозділу сучасні методи профілактики, діагностики та лікування.

2.15. Організовує проведення профілактичних заходів з метою запобігання захворюванням та травматизму.

2.16. Здійснює організацію контролю правильності зберігання, виписування та використання медикаментів, медичної апаратури та медичного майна у підрозділі.

2.17. Керує роботою із добору розстановки і використання особового складу підрозділу, забезпечує своєчасне підвищення його кваліфікації та створення належних умов праці.

2.18. Забезпечує дотримання особовим складом підрозділу правил внутрішнього розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.

2.19. Аналізує показники роботи підрозділу, вживає заходів щодо їх оптимізації у межах своєї компетенції.

2.20. Організовує проведення науково-практичних конференцій з медичним персоналом підрозділу щодо актуальних питань охорони здоров`я; ведення медичної документації у підрозділі; складання звітів стосовно лікувально-профілактичної діяльності підрозділу.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник структурного підрозділу медичного закладу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник структурного підрозділу медичного закладу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник структурного підрозділу медичного закладу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник структурного підрозділу медичного закладу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник структурного підрозділу медичного закладу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник структурного підрозділу медичного закладу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник структурного підрозділу медичного закладу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; організувати ділове листування з органами виконавчої влади, установами, організаціями у межах наданих повноважень; подавати керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи підрозділу та здійснювати розподіл завдань серед підлеглих; брати участь у роботі координаційних, консультаційних та дорадчих органів з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.