Інструкція для посади "Старший інженер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший інженер" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти, інші керівні та нормативні документи Держспецзв’язку, що регулюють діяльність з організації та забезпечення якісного зв’язку, Дисциплінарний статут;
      - принципи роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості технічних засобів, що розробляються та використовуються;
      - види техніки, призначення, будову, умови та можливості її застосування;
      - правила технічної експлуатації, обслуговування, ремонту та зберігання устаткування;
      - основні заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку;
      - чинні стандарти, технічні умови, положення та інструкції щодо складання й оформлення технічної документації;
      - форми і методи навчання та виховання особового складу;
      - основи організації праці та управління;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Старший інженер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший інженер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший інженер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший інженер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює роботу з організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку, проектування, будівництва, інформаційного обслуговування, організації праці та управління, технічного контролю, тощо.

2.2. Удосконалює та впроваджує сучасні технічні засоби зв’язку з дотриманням вимог керівних документів.

2.3. Розробляє методичні документи, технічну документацію а також пропозиції та заходи щодо виконання розроблених проектів і програм.

2.4. Забезпечує безперебійність функціонування, якість та безпеку державної системи урядового зв’язку та шифрованого документального зв’язку.

2.5. Здійснює експертизу технічної документації, нагляд та контроль за станом і експлуатацією обладнання.

2.6. Систематично аналізує результати роботи апаратури зв’язку, показники проходження інформації, робить необхідні розрахунки та готує відповідні пропозиції керівництву щодо техніки зв’язку, відгуки та висновки з цих питань.

2.7. Веде облік та визначає рівень забезпечення та потребу органу Держспецзв’язку у технічних засобах, здійснює нагляд за їх станом та умовами експлуатації, підтримує апаратуру та устаткування у технічно справному стані.

2.8. Контролює дотримання встановлених вимог, чинних норм, правил та інструкцій.

2.9. Забезпечує ведення встановленої звітності за затвердженими формами та у визначені терміни.

2.10. Організовує роботу з підвищення науково-технічних знань інженерного складу, сприяє впровадженню сучасних досягнень науки, техніки, використанню передового досвіду для забезпечення ефективної роботи.

2.11. Здійснює розроблення перспективних та поточних планів (графіків) різних видів ремонту устаткування та інших основних фондів органу Держспецзв’язку (будівель, систем водопостачання, каналізації, повітропроводів тощо), а також заходів щодо поліпшення їх експлуатації та обслуговування, контролює виконання затверджених планів (графіків).

2.12. Здійснює контроль за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший інженер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший інженер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший інженер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший інженер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший інженер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший інженер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший інженер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший інженер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший інженер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший інженер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший інженер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший інженер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший інженер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший інженер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший інженер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший інженер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вносити керівництву пропозиції щодо більш ефективного планування, застосування та використання апаратури зв’язку під час виконання завдань за призначенням та у ході проведення занять та навчань; вимагати надання матеріалів та інструментів, необхідних для виконання службових обов’язків.