* *
Інструкція для посади "Головний електронік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний електронік" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні, методичні та інші матеріали з питань експлуатації і ремонту електронного устаткування;
      - основи технології виробництва продукції підприємства, перспективи його розвитку;
      - техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості електронного устаткування, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації;
      - технологію автоматизованого оброблення інформації;
      - формалізовані мови програмування, види технічних носіїв інформації;
      - діючі системи числення, шифрів і кодів;
      - методи розроблення перспективних і поточних планів роботи і порядок складання звітів про їх виконання;
      - організацію ремонтного обслуговування;
      - досягнення науки і техніки в країні та за кордоном з експлуатації і технічного обслуговування електронного устаткування;
      - основи економіки, організації праці та виробництва.

1.4. Головний електронік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний електронік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний електронік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний електронік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує правильну технічну експлуатацію та безперервну роботу електронного устаткування.

2.2. Координує розроблення перспективних та поточних планів і графіків роботи технічного обслуговування і ремонту електронного устаткування, заходів щодо поліпшення його експлуатації, підвищення використання електронної техніки.

2.3. Затверджує ці плани та контролює їх виконання.

2.4. Організовує контроль підготовки електронно-обчислювальних машин до роботи, технічний огляд окремих пристроїв і вузлів з метою виявлення несправностей та своєчасного їх усунення.

2.5. Організовує проведення налагодження елементів і блоків електронно-обчислювальних машин, радіоелектронної апаратури та окремих пристроїв та вузлів.

2.6. Контролює технічний стан електронного устаткування, проведення профілактичного огляду і поточних ремонтів, приймання устаткування з капітального ремонту, а також приймання і введення в експлуатацію нового устаткування.

2.7. Керує розробленням заходів щодо модернізації, реконструкції, введення в експлуатацію нового устаткування; розробленням заходів щодо модернізації, реконструкції, введення в експлуатацію додаткових зовнішніх пристроїв до електронно-обчислювальних машин з метою розширення їх технічних можливостей.

2.8. Очолює розроблення нормативних матеріалів з експлуатації і технічного обслуговування електронного устаткування.

2.9. Організовує роботу з обліку та переміщення наявного електронного устаткування, складання і оформлення технічної та звітної документації.

2.10. Здійснює контроль за своєчасним забезпеченням електронної техніки запасними частинами і матеріалами, організовує зберігання радіоелектронної апаратури.

2.11. Організовує складання заявок на придбання електронної техніки.

2.12. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників.

2.13. Керує роботою працівників, які здійснюють технічну експлуатацію та обслуговування електронного устаткування.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний електронік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний електронік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний електронік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний електронік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний електронік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний електронік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний електронік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний електронік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний електронік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний електронік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний електронік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний електронік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний електронік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний електронік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний електронік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний електронік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.