* *
Інструкція для посади "Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Повна вища освіта за спеціальністю "Управління проектами" (магістр). Термін перепідготовки - 1 раз на 3 роки. Сертифікат професіонала з управління проектами та програмами з визначеним терміном. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні положення Конституції України;
      - закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";
      - акти законодавства, що стосуються наукових досліджень;
      - укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних напрямів науково-технічних досліджень;
      - наукові проблеми відповідної сфери знань, напрями розвитку галузей;
      - сучасні методи і заходи планування та організації досліджень, розробок та обробки інформації;
      - вітчизняний та зарубіжний досвід щодо проведення наукових досліджень та розробок;
      - економіку, організацію праці та управління, основи трудового законодавства;
      - порядок укладання договорів щодо створення науково-дослідної продукції;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку, державну мову.

1.4. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво проведенням наукових досліджень і розробок проектів та програм у матеріальній (нематеріальній) сфері згідно із затвердженою методичною програмою та встановленими термінами виконання.

2.2. Забезпечує розроблення методичних та робочих програми щодо проведення наукового дослідження з відповідного проекту в матеріальній (нематеріальній) сфері.

2.3. Вирішує питання управління проектом, використовуючи елементи системного підходу.

2.4. Аналізує загальні ресурси та етапи виконання проекту в матеріальній (нематеріальній) сфері.

2.5. Визначає ресурси, які мають бути задіяними для реалізації робіт проекту, оцінює вартість цих ресурсів.

2.6. Узагальнює матеріали досліджень, керує складанням наукових звітів за етапами робіт та завданням у цілому, підготовкою до видання наукових праць, які є результатами досліджень та розробок.

2.7. Подає на затвердження та захищає розроблені проекти та програми у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

2.8. Розробляє плани наукових досліджень та практичні рекомендації, а також заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи підрозділу.

2.9. Керує розробленням рекомендацій щодо запровадження результатів досягнень.

2.10. Забезпечує використання виконавцями проектів та програм досягнень вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо наукових досліджень у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

2.11. Впроваджує нові інформаційні технології для виконання проектів та програм в матеріальній (нематеріальній) сфері, а також методів економічного аналізу з метою обґрунтованого прогнозування соціально-економічних процесів.

2.12. Забезпечує проведення експериментів та спостережень за результатами досліджень.

2.13. Популяризує отримані результати, виступаючи з науковими доповідями на конференціях, семінарах, готує публікації.

2.14. Рецензує підготовлені наукові роботи з досліджень у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

2.15. Сприяє розвитку творчої ініціативи співробітників, підвищенню кваліфікації наукових кадрів.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.