* *
Інструкція для посади "Гідробіолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гідробіолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - санітарну гідробіологію, методи контролю гідробіологічних показників;
      - технологію водопідготовки;
      - лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації, Державні та міжнародні стандарти, стандарти підприємства;
      - технічні вимоги, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо очистки та контролю якості питної води;
      - вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід в галузі виробництва і контролю;
      - організацію лабораторного виробництва, основи трудового законодавства, правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Гідробіолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гідробіолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гідробіолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гідробіолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить якісний і кількісний контроль мікрофлори та мікрофауни, тобто наявності фітопланктону та зооорганізмів (далі - гідробіологічний контроль) води згідно прийнятих Державних, міжнародних стандартів та стандартів підприємства.

2.2. Впроваджує в роботу нові чинні нормативні документи по гідробіологічному контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки на очисних спорудах питної води, осадах; фільтруючих матеріалах.

2.3. Впроваджує в роботу нові прилади та методики, які забезпечують контроль якості питної води згідно встановлених нормативів.

2.4. Організує та проводить внутрішній контроль гідробіологічного дослідження якості води.

2.5. Контролює правильність записів і ведення робочих журналів.

2.6. Організовує і здійснює необхідний облік і звітність про виконану роботу.

2.7. Систематично вивчає вітчизняні, зарубіжні науково-технічні досягнення та передовий досвід у галузі гідробіологічного контролю якості води та технології водопідготовки.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гідробіолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гідробіолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гідробіолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гідробіолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гідробіолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гідробіолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гідробіолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гідробіолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гідробіолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гідробіолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гідробіолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гідробіолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гідробіолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гідробіолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гідробіолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гідробіолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Роботи по контролю мікрофлори та мікрофауни води: джерела водопостачання, по етапах очистки на водоочисній станції, питній воді