Інструкція для посади "Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), бакалавра. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі, нормативно-правові акти та нормативні документи у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки;
      - структуру та повноваження (власні та делеговані) місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
      - планування діяльності та функціонування територіальних, функціональних підсистем Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру;
      - планування діяльності та функціонування постійних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій всіх рівнів;
      - роботу системи оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;
      - роботу щодо створення місцевих та об'єктових матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
      - вимоги до захисних споруд цивільного захисту;
      - планування та виконання заходів систем спостереження та лабораторного контролю за радіаційним, хімічним і бактеріологічним станом на адміністративній території;
      - вимоги, які висуваються при проведенні атестації рятувальників аварійно-рятувальних формувань, служб та інш.;
      - методичне та інформаційне забезпечення навчання персоналу підприємств, установ та організацій і населення з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях;
      - вимоги будівельних норм і правил у частині інженерно-технічних заходів щодо цивільного захисту та техногенної безпеки;
      - порядок організації роботи при з'ясуванні джерел виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, невиконання заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам та стихійному лиху та в оцінці дій сил реагування під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт та інші питання, які стосуються нагляду і контролю у сфері цивільного захисту, промислової та техногенної безпеки, аварійно-рятувальної справи.

1.4. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює державний нагляд і контроль за організацією та проведенням заходів щодо захисту населення і відповідної адміністративної території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільної оборони, техногенної безпеки і діяльністю аварійно-рятувальних формувань і служб та їх готовністю до дій з ліквідації надзвичайних ситуацій.

2.2. Організовує та застосовує відповідно до законодавства адміністративно-правову практику до правопорушників за невиконання вимог нормативних документів щодо розроблення та реалізації заходів у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

2.3. Проводить технічне обстеження об'єктів з питань техногенної безпеки та цивільного захисту, за результатами якого складає приписи.

2.4. Здійснює перевірку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, дотримання правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підконтрольних об'єктах.

2.5. Проводить технічні перевірки та дослідження можливостей і умов виникнення аварійних ситуацій та аварій, складає документи за результатами перевірок, проводить дізнання у справах про надзвичайні ситуації.

2.6. Аналізує аварії техногенного характеру.

2.7. Проводить експертизу проектно-будівельної документації щодо врахування вимог техногенної безпеки.

2.8. Проводить інструктажі, навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, готує матеріали у засоби масової інформації з питань профілактики надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

2.9. Перевіряє наявність і утримання у готовності на об'єктах підвищеної небезпеки локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення працюючого персоналу цих об'єктів і населення, яке проживає у зонах можливого ураження, а також засобів колективного та індивідуального захисту.

2.10. Разом з органами, що здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, перевіряє умови зберігання, знешкодження, утилізації і поховання небезпечних речовин та виробів, що містять такі речовини.

2.11. Контролює організацію переведення структурних підрозділів органів виконавчої влади з питань цивільної оборони з мирного стану у стан особливого періоду, мобілізаційного розгортання, а також порядок збереження і цільове використання ними відповідних матеріальних ресурсів.

2.12. Розробляє та подає пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, удосконалення заходів, які забезпечують дотримання правил техногенної безпеки на відповідних територіях, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

2.13. Веде наглядові справи й іншу документацію, що стосується профілактичної роботи з питань цивільного захисту та техногенної безпеки.

2.14. Забезпечує в межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.