Інструкція для посади "Інженер служби підстанцій I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер служби підстанцій I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера служби підстанцій II категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази органів вищого рівня;
      - розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо профілактичних робіт, ремонтів і випробувань електроустаткування підстанцій;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - Правила Держнаглядохоронпраці;
      - положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування;
      - будівельні норми і правила (у межах для даної посади);
      - Правила влаштування електроустановок;
      - Правила застосування і випробовування засобів захисту, використовуваних в електроустановках;
      - принципові електричні схеми підстанцій і устаткування підстанцій, окремих вузлів електричних мереж;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості устаткування підстанцій;
      - передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер служби підстанцій I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер служби підстанцій I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер служби підстанцій I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер служби підстанцій I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у розробленні поточних і перспективних планів профілактичних робіт і ремонтів електроустаткування підстанцій, розробленні програм випробувань, перевірок і налагодження електроустаткування.

2.2. Проводить аналіз роботи устаткування підстанцій, результатів випробувань, що проводяться на ньому, готує звіти з роботи устаткування і висновки за результатами випробування.

2.3. Здійснює постійний контроль за правильним технічним обслуговуванням і ремонтом устаткування підстанцій, а також дотриманням персоналом, що працює на підстанції, Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, правил безпеки, діючих інструкцій та інших документів.

2.4. Контролює правильне ведення паспортів електроустаткування підстанцій.

2.5. Розробляє технічні заходи щодо підвищення надійності та економічності роботи устаткування підстанцій, удосконалення електричних схем підстанцій, модернізації устаткування, упровадження нових методів ремонту і технічного обслуговування підстанцій.

2.6. Бере участь у роботі комісій з приймання нового устаткування підстанцій.

2.7. Переглядає застарілі і складає нові інструкції з технічного обслуговування і ремонту устаткування, бере участь у розслідуванні причин аварій і відмов у роботі.

2.8. Розробляє технологічні карти проведення відповідних робіт, розглядає проекти нових і реконструйованих об'єктів та підготовляє відгуки з питань, у межах його компетенції.

2.9. Веде технічну документацію в обсязі затвердженого переліку.

2.10. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер служби підстанцій I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер служби підстанцій I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер служби підстанцій I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер служби підстанцій I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер служби підстанцій I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер служби підстанцій I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер служби підстанцій I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер служби підстанцій I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер служби підстанцій I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер служби підстанцій I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер служби підстанцій I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер служби підстанцій I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер служби підстанцій I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер служби підстанцій I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер служби підстанцій I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер служби підстанцій I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.