Інструкція для посади "Лаборант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні, нормативні, керівні, а також довідкові матеріали за тематикою роботи;
      - основи технології виробництва, технічні вимоги до сировини, матеріалів та готової продукції;
      - методи проведення аналізів, випробувань та інших видів досліджень;
      - чинні стандарти і технічні умови на технічну документацію, яка розробляється, порядок її оформлення;
      - лабораторне обладнання, яке використовується в роботі, контрольно-вимірювальну апаратуру та правила експлуатації і налагодження;
      - методи і засоби виконання технічних розрахунків, обчислювальних та графічних робіт;
      - основи економіки, наукової організації праці та організації виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правила надання першої долікарської допомоги постраждалим під час нещасного випадку.

1.4. Лаборант призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує за затвердженими методиками лабораторні аналізи, випробування, виміри сировини, матеріалів та готової продукції, а також проводить аналізи невідомих речовин (технологічні осади, рідини тощо), які не затверджені методикою виконання вимірювань (МВВ), проводить відбір проб за схемами технологічного процесу діючого виробництва або дослідної установки.

2.2. Контролює якість сировини, напівфабрикатів та продукції, яка випускається, матеріалів, продукції, яка передається із цеха в цех.

2.3. Бере участь у збиранні та обробленні матеріалів під час досліджень відповідно до затвердженої програми роботи.

2.4. Освоює сучасні методи контролю, стежить за робочим станом лабораторного обладнання і здійснює його налагодження.

2.5. Готує обладнання (прилади, апаратуру) до проведення експериментів, здійснює його перевірку та просте регулювання згідно з інструкціями та іншою технічною документацією.

2.6. Бере участь у виконанні експериментів, здійснює необхідні підготовчі і допоміжні операції, проводить спостереження, фіксує показання приладів, веде робочі журнали.

2.7. Обробляє, систематизує та оформляє відповідно до методичних рекомендацій результати аналізів, випробувань, вимірів, що проводяться.

2.8. Здійснює різні обчислювальні та графічні роботи, які пов'язані з дослідженнями та експериментами, що виконуються.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.