Інструкція для посади "Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації устаткування атомної електростанції II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, регламенти, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації устаткування атомної електростанції;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи, принцип дії устаткування атомної електростанції;
      - технологічні схеми устаткування атомної електростанції та режими його експлуатації;
      - технологію виробництва електричної і теплової енергії на атомній електростанції;
      - призначення, будову, принцип дії, місця установок, зони дії систем автоматики, блокування, сигналізації, контрольно-вимірювальних пристроїв, встановлених на устаткуванні;
      - систему нарядів та допусків для проведення робіт;
      - правила його технічної експлуатації, систему планово-запобіжного ремонту;
      - порядок розробки та оформлення технічної документації;
      - правила виведення устаткування в ремонт і приймання його після ремонту, монтажу і налагодження електричних станцій і мереж;
      - правила безпечного ведення робіт, ядерної безпеки, радіаційної безпеки, пожежної безпеки атомних електростанцій;
      - правила й норми з питань безпеки в атомній енергетиці;
      - інструкцію з розслідування і обліку порушень в роботі електростанцій, мереж, енергосистем і енергооб'єднань;
      - положення з розслідування і обліку нещасних випадків на підприємстві;
      - передовий світовий та вітчизняний досвід у галузі експлуатації устаткування атомної електростанції;
      - основи економіки, організації праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує надійну, безпечну та економічну роботу устаткування відповідно до вимог чинної в атомній енергетиці нормативно-технічної документації; веде постійне спостереження за технічним станом і роботою устаткування відповідно до правил технічної експлуатації, інструкцій та інших чинних законодавчих, нормативних, міжгалузевих і галузевих документів.

2.2. Координує роботу підрозділів атомної електростанції в межах своїх повноважень під час виникнення режимів ядерної небезпеки.

2.3. Вживає заходів щодо відновлення нормальних умов експлуатації устаткування; забезпечує технічний стан систем безпеки згідно з регламентами.

2.4. Проводить технологічне перемикання в схемах устаткування, підтримує заданий режим роботи систем та устаткування, періодично проводить обходи і огляди устаткування та робочих місць, визначає дефекти в роботі устаткування для подальшого їх усунення ремонтним персоналом; бере участь у складанні дефектних відомостей, програм, технічних рішень на ремонт і реконструкцію устаткування атомної електростанції.

2.5. Контролює виконання графіка ремонтних робіт, технічного обслуговування, налагодження та випробувань устаткування, перевірки захистів і блокування; проводить огляди устаткування атомної електростанції.

2.6. Здійснює організаційно-технічне керівництво та контроль за виконанням робіт з випробування та регулювання устаткування, підготовці і виведенню в ремонт, бере участь у його прийманні з ремонту та монтажу.

2.7. Контролює правильність ведення робіт за нарядами й допусками, здійснює допуск персоналу до проведення ремонтно-налагоджувальних робіт; забезпечує робочі місця персоналу технічною і експлуатаційною документацією, ознайомлення персоналу зі змінами, доповненнями у виробничих інструкціях та технологічних схемах.

2.8. Бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і відмов у роботі устаткування, порушень та нещасних випадків, у проведенні протиаварійного й протипожежного тренування; контролює та забезпечує правильність ведення оперативної документації персоналом.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.