Інструкція для посади "Комірник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Комірник" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила ведення складського господарства;
      - номенклатуру, сортамент матеріальних цінностей, що зберігаються, їх властивості і призначення;
      - правила обліку, зберігання, руху матеріальних цінностей на складі і правила оформлення супровідних документів на них;
      - правила комплектування партій різних матеріальних цінностей за технологічними документами;
      - правила застосування складського вимірювального інструменту, пристроїв, механізмів і способи перевірки їх на придатність до роботи;
      - способи зберігання речей, продукції і сировини від псування під час розвантаження, навантаження і утримання на складі;
      - правила проведення інвентаризацій;
      - правила безпечного зберігання і переміщення токсичних, пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів, палива та мастила;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту під час зберігання і переміщення матеріалів та утримання службових приміщень.

1.4. Комірник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Комірник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Комірник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Комірник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає на склад, зважує, зберігає і видає зі складу різні матеріальні цінності: паливо, сировину, напівфабрикати, готову продукцію, деталі, інструменти, речі тощо.

2.2. Перевіряє відповідність цінностей, які приймає, супровідним документам.

2.3. Переміщує матеріальні цінності до місць зберігання вручну або за допомогою штабелерів та інших механізмів з розкладанням (сортуванням) їх за видами, якістю, призначенням та іншими ознаками.

2.4. Керує роботою під час навантаження, вивантаження вантажів і розташування їх усередині складу.

2.5. Комплектує партії матеріальних цінностей за заявками споживачів.

2.6. Складає дефектні відомості на несправні інструменти, прилади тощо, акти на їх ремонт і списання, а також на недостачу і псування матеріалів.

2.7. Приймає особистий автотранспорт від населення на тимчасове зберігання з оформленням відповідних документів.

2.8. Організовує зберігання матеріалів і продукції з метою запобігання їх псуванню та втратам.

2.9. Веде облік наявних на складі матеріальних цінностей і звітну документацію про їх рух.

2.10. Бере участь у проведенні інвенаризацій.

2.11. Забезпечує зберігання матеріальних цінностей.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Комірник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Комірник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Комірник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Комірник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Комірник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Комірник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Комірник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Комірник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Комірник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Комірник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Комірник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Комірник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Комірник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Комірник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Комірник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Комірник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.