Інструкція для посади "Інженер-програміст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-програміст" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер-програміст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-програміста I категорії - не менше 2 років. Інженер-програміст I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-програміста II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Інженер-програміст II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-програміста III категорії - не менше 2 років. Інженер-програміст III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-програміста - не менше 1 року. Інженер-програміст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні і нормативні матеріали, які регламентують методи розробки алгоритмів і програм та використання обчислювальної техніки в процесі оброблення інформації;
      - основні принципи структурного програмування, техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації;
      - технологію механізованого оброблення інформації;
      - види технічних носіїв інформації;
      - методи класифікації і кодування інформації;
      - формалізовані мови програмування;
      - чинні стандарти, системи числення, шифрів і кодів;
      - методи програмування;
      - порядок оформлення технічної документації;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід програмування і використання обчислювальної техніки;
      - основи економіки, організації праці і виробництва.

1.4. Інженер-програміст призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-програміст підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-програміст керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-програміст під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. На основі аналізу математичних моделей і алгоритмів рішення економічних та інших задач розроблює програми, які забезпечують можливість виконання алгоритму і, відповідно, поставлену задачу засобами обчислювальної техніки, проводить їх тестування і налагодження.

2.2. Розроблює технологію розв'язання задачі на всіх етапах.

2.3. Здійснює вибір мови програмування і переклад нею алгоритмів задач.

2.4. Визначає інформацію, яка підлягає обробленню засобами обчислювальної техніки, її обсяги, структуру, макети і схеми вводу, оброблення, зберігання і видавання інформації, методи її контролю.

2.5. Визначає обсяги і зміст даних тестових прикладів, які забезпечують найбільш повну перевірку відповідності програм їх функціональному призначенню.

2.6. Виконує роботи під час підготовки програм до налагодження і проводить їх налагодження.

2.7. Розроблює інструкції на роботи з програмами, оформлює необхідну технічну документацію Визначає можливість використання готових програмних засобів.

2.8. Здійснює супроводження впроваджених програм і програмних засобів.

2.9. Розроблює і впроваджує методи і засоби автоматизації програмування, типові і стандартні програмні засоби.

2.10. Бере участь у проектних роботах.

2.11. На основі логічного аналізу проводить камеральну перевірку програм.

2.12. Визначає сукупність даних, що забезпечують урахування максимального числа умов, які включено до програми, виконує роботи з її підготовки до налагодження.

2.13. Здійснює запуск налагоджених програм і введення вихідних даних, які визначаються умовами поставлених задач.

2.14. Проводить коректування розробленої програми на основі аналізу вихідних даних.

2.15. Розроблює інструкції щодо роботи з програмами, оформляє необхідну технічну документацію.

2.16. Визначає можливість використання готових програм, розроблених іншими підприємствами (установами).

2.17. Розроблює і впроваджує методи автоматизації програмування, типові і стандартні програми, програмуючі програми, транслятори, вхідні алгоритмічні мови.

2.18. Розробляє і впроваджує системи автоматичної перевірки правильності програм, типові і стандартні програмні засоби, складає технологію оброблення інформації.

2.19. Виконує роботи з уніфікації і типізації обчислювальних процесів.

2.20. Бере участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм, розробленні форм документів, які підлягають машинному обробленню, у проектних роботах, що стосуються розширення сфери застосування обчислювальної техніки.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-програміст має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-програміст має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-програміст має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-програміст має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-програміст має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-програміст має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-програміст має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-програміст має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-програміст має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-програміст несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-програміст несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-програміст несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-програміст несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-програміст несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-програміст несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-програміст несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.