Інструкція для посади "Інженер-дослідник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-дослідник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер-дослідник: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-дослідника I категорії - не менше 2 років. Інженер-дослідник I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-дослідника II категорії - не менше 2 років. Інженер-дослідник II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-дослідника - не менше 1 року. Інженер-дослідник: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методи досліджень, проектування і проведення експериментальних робіт;
      - спеціальну науково-технічну і патентну літературу з тематики досліджень і розробок;
      - порядок користування реферативними і довідково-інформаційними виданнями, а також іншими джерелами науково-технічної інформації;
      - технологію виробництва відповідної галузі економіки;
      - призначення, склад, конструкцію, принцип роботи, умови монтажу і технічної експлуатації виробів, об'єктів, які проектуються;
      - обладнання підрозділу установи (організації), особливості його експлуатації;
      - стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації;
      - методи і засоби виконання технічних розрахунків і обчислювальних робіт;
      - вітчизняні і світові досягнення науки і техніки у відповідній галузі знань;
      - вимоги до організації праці в процесі проектування;
      - основи економіки, організації праці і організації виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми з охорони праці.

1.4. Інженер-дослідник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-дослідник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-дослідник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-дослідник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Під керівництвом провідного інженера, відповідального виконавця або керівника теми (завдання) бере участь у проведенні наукових досліджень або виконанні технічних розробок, спрямованих на освоєння нової техніки і технології, удосконалення діючої технології, випуск продукції, що відповідає вимогам кращих вітчизняних і світових зразків.

2.2. Розробляє робочі плани і програми проведення окремих етапів робіт.

2.3. Здійснює збирання, оброблення, аналіз і систематизацію науково-технічної інформації за темою (завданням).

2.4. Проектує кінематичні, монтажні і інші схеми різного призначення, розраховує необхідні параметри і величини.

2.5. Складає описи будови і принципів дії виробів, об'єктів, що проектуються, а також обґрунтування технічних рішень.

2.6. Проектує засоби випробування і контролю, оснастку, лабораторні макети, контролює їх виготовлення.

2.7. Бере участь у стендових і виробничих випробуваннях дослідних зразків (партій) виробів, що проектуються, встановленні і налагодженні обладнання під час проведення досліджень і експериментів.

2.8. Здійснює налагодження і регулювання складної і точної апаратури.

2.9. Здійснює контроль за її станом і правильним користуванням.

2.10. Стежить за роботою обладнання, проводить складні досліди і вимірювання, веде записи за експериментами, які проводяться, виконує необхідні розрахунки, аналізує і узагальнює результати, складає за ними технічні звіти і готує оперативні відомості.

2.11. Готує вихідні дані для складання планів, кошторисів, заявок на матеріали, обладнання тощо.

2.12. Розробляє проектну і робочу технічну документацію, оформляє закінчені науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи.

2.13. Бере участь у впровадженні розроблених технічних рішень і проектів, наданні технічної допомоги і здійсненні авторського нагляду в процесі виготовлення, монтування, налагодження, випробування і здавання в експлуатацію виробів, об'єктів, які проектуються.

2.14. Узагальнює досвід впровадження результатів досліджень і розроблених технічних рішень.

2.15. Вивчає спеціальну літературу та іншу науково-технічну інформацію, досягнення вітчизняної і світової науки і техніки з питань досліджень або розробок.

2.16. Готує інформаційні огляди, а також рецензії, відгуки і висновки на технічну документацію.

2.17. Бере участь в експертизі наукових робіт, у роботі семінарів, конференцій, науково-технічних товариств.

2.18. Складає розділи науково-технічних звітів про виконану роботу.

2.19. Бере участь у підготовці публікацій, складанні заявок на винаходи і відкриття.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-дослідник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-дослідник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-дослідник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-дослідник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-дослідник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-дослідник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-дослідник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-дослідник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-дослідник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-дослідник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-дослідник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-дослідник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-дослідник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-дослідник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-дослідник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-дослідник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.