Інструкція для посади "Інженер з інструменту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з інструменту" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер з інструменту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з інструменту I категорії - не менше 2 років. Інженер з інструменту I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з інструменту II категорії - не менше 2 років. Інженер з інструменту II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з інструменту - не менше 1 року. Інженер з інструменту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації інструментального забезпечення виробництва;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - організацію і технологію інструментального виробництва;
      - правила експлуатації і зберігання інструменту і технологічної оснастки;
      - технологічне устаткування інструментальних цехів і принципи його роботи;
      - номенклатуру інструменту і технологічної оснастки, які застосовуються на підприємстві;
      - технічні вимоги до інструменту і технологічної оснастки, матеріали, використані для їх виготовлення;
      - чинні в галузі і на підприємстві стандарти і технічні умови;
      - норми витрат і запасів інструменту і технологічної оснастки;
      - керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;
      - порядок визначення потреби підрозділів підприємства в інструменті і технологічній оснастці, планування їх виготовлення, складання замовлень на покупний інструмент, оформлення договорів з постачальниками;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технології виготовлення, ремонту і відновлення спрацьованого інструменту;
      - основи економіки, організації праці виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з інструменту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з інструменту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з інструменту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з інструменту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу із забезпечення підрозділів підприємства необхідним інструментом і технологічною оснасткою, їх своєчасного ремонту і відновлення, а також забезпечення централізованого заточування усіх видів різального інструменту і ремонту оснастки.

2.2. Визначає потребу підрозділів в інструменті та оснастці власного виготування та покупному інструменті.

2.3. Бере участь у підготуванні вихідних даних для розроблювання проектів перспективних і річних планів інструментального підготування виробництва, виготовлення інструменту і оснастки, складанні замовлень на їх придбання, а також необхідного для інструментального виробництва литва, спеціальних марок сталі, сплавів та інших матеріалів.

2.4. Розроблює календарні графіки планово-запобіжного ремонту інструменту і оснастки.

2.5. Розраховує потребу в інструменті виробничих підрозділів підприємства, питомі норми витрат і запасів інструменту на робочих місцях, інструментальному складі, розміри оборотного фонду для інструментально-роздаткових комор.

2.6. Здійснює оперативний контроль за виконанням інструментальним цехом виробничої програми, додержанням постачальниками умов договірних зобов'язань (строків поставок, номенклатури, якості інструменту і оснастки), виконанням заявок на інструмент, напівфабрикати і матеріали для інструментального виробництва.

2.7. Бере участь у підготуванні рекламацій у разі поставок недоброякісного інструменту.

2.8. Аналізує причини передчасного спрацювання та поломок, підвищених витрат інструменту, умови його експлуатації.

2.9. Розроблює пропозиції щодо вдосконалення конструкцій інструменту, підвищення його якості, стійкості, ремонтоздатності, економії матеріалів, що використовуються в процесі виготовлення інструменту, оснастки.

2.10. Визначає економічну ефективність від застосування або заміни того чи іншого інструменту.

2.11. Розглядає і готує висновки на раціоналізаторські пропозиції, які стосуються вдосконалювання інструменту та оснастки, а також їх експлуатації.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з інструменту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з інструменту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з інструменту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з інструменту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з інструменту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з інструменту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з інструменту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з інструменту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з інструменту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з інструменту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з інструменту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з інструменту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з інструменту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з інструменту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з інструменту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з інструменту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.