Інструкція для посади "Інженер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера I категорії - не менше 2 років. Інженер I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера II категорії - не менше 2 років. Інженер II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера - не менше 1 року. Інженер: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - директивні та розпорядчі документи, методичні і нормативні матеріали з питань виконуваної роботи;
      - перспектива технічного розвитку та особливості діяльності підприємства (підрозділів підприємства);
      - принципи роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості технічних засобів, що розробляються і використовуються, матеріалів та їх властивості;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - методи досліджень, правила та умови виконання робіт, основні вимоги до технічної документації, матеріалів, виробів;
      - чинні стандарти, технічні умови, положення та інструкції щодо складання й оформлення технічної документації;
      - методи проведення технічних розрахунків і визначення економічної ефективності досліджень та розробок;
      - досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у відповідній галузі діяльності;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці.

1.4. Інженер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку роботи в галузі науково-технічної діяльності з проектування, будівництва, інформаційного обслуговування, організації виробництва, праці та управління, метрологічного забезпечення, технічного контролю тощо.

2.2. Розробляє методичні та нормативні документи, технічну документацію, а також пропозиції та заходи щодо виконання розроблених проектів і програм.

2.3. Проводить техніко-економічний аналіз, комплексно обґрунтовує рішення, що приймаються і реалізуються, вишукує можливості скорочення циклу виконання робіт (послуг), сприяє підготовці процесу їх виконання, забезпеченню підрозділів підприємства необхідними технічними даними, документами, матеріалами, устаткуванням тощо.

2.4. Бере участь у роботах з досліджень, розроблення проектів і програм підприємства (підрозділів підприємства), у проведенні заходів, пов'язаних з випробуваннями устаткування і впровадженням його в експлуатацію, а також виконанні робіт із стандартизації технічних засобів, систем, процесів, устаткування і матеріалів, у розгляданні технічної документації та підготуванні необхідних оглядів, відгуків, висновків з питань виконуваної роботи.

2.5. Вивчає та аналізує інформацію, технічні дані, показники і результати роботи, узагальнює і систематизує їх, проводить необхідні розрахунки, використовуючи сучасну електронно-обчислювальну техніку.

2.6. Готує графіки робіт, замовлення, заявки, інструкції, пояснювальні записки, карти, схеми, іншу технічну документацію, а також установлену звітність за затвердженими формами і у визначені терміни.

2.7. Надає методичну і практичну допомогу під час реалізації проектів та програм, планів і договорів.

2.8. Здійснює експертизу технічної документації, нагляд та контроль за станом і експлуатацією обладнання.

2.9. Стежить за додержанням установлених вимог, чинних норм, правил і стандартів.

2.10. Організовує роботу з підвищення науково-технічних знань працюючих.

2.11. Сприяє розвитку творчої ініціативи, раціоналізації, винахідництва, упровадженню досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки, використання передового досвіду, які забезпечують ефективну роботу підприємства.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.