Інструкція для посади "Економіст з фінансової роботи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Економіст з фінансової роботи" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний економіст з фінансової роботи: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста з фінансової роботи I категорії - не менше 2 років. Економіст з фінансової роботи I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста з фінансової роботи II категорії - не менше 2 років. Економіст з фінансової роботи II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста з фінансової роботи - не менше 1 року. Економіст з фінансової роботи: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти, керівні та методичні матеріали з організації фінансової роботи, економіку виробництва;
      - порядок складання фінансових та касових планів, кредитних заявок і кошторисів;
      - нормування обігових коштів;
      - правила фінансування з державного бюджету, довгострокового і короткострокового кредитування;
      - порядок залучення позикових та використання власних коштів, випуску та придбання цінних паперів, нарахування та сплати платежів до державного бюджету податкових органів, банківських установ і позабюджетних фондів;
      - порядок розподілення фінансових ресурсів;
      - систему фінансових методів, що забезпечують управління фінансовими потоками;
      - порядок фінансування капітального будівництва, ремонту і витрат для технічного переоснащення підприємства;
      - систему рахунків бухгалтерського обліку;
      - порядок і форми фінансових розрахунків;
      - установлену звітність про фінансову діяльність підприємства, порядок і строки її складання;
      - організацію виробництва, праці та управління;
      - можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення фінансових розрахунків та обліку коштів підприємства, правила її експлуатації;
      - ринкові методи господарювання;
      - трудове законодавство.

1.4. Економіст з фінансової роботи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Економіст з фінансової роботи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Економіст з фінансової роботи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Економіст з фінансової роботи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботу щодо здійснення фінансової діяльності підприємства, спрямованої на забезпечена фінансовими ресурсами завдань виробничого плану, формування та розподілення доходів і накопичень підприємства та їх використання за зобов'язаннями перед державним бюджетом, податковими органами, банківськими установами, постачальниками, фінансування витрат на розширене відтворення, соціальне забезпечення та матеріальне стимулювання працівників.

2.2. Розроблює, виходячи з основних техніко-економічних показників виробничого плану, проекти перспективних та річних фінансових планів, прогнози надходження коштів на рахунки підприємства.

2.3. Визначає розміри доходів і витрат, надходжень і відрахувань коштів, взаємовідносини підприємства з бюджетом, податковими органами, банками, складає баланси доходів і витрат, касові плани і кредитні заявки.

2.4. Бере участь у підготовці планів виробництва і реалізації продукції, робіт (послуг), капітальних вкладень, планів щодо прибутку та податків на прибуток, готує необхідні розрахунки та обґрунтування до них, у розробленні нормативів обігових коштів за видами сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей і витрат у вартісному виразі, доводить затверджені показники до підрозділів підприємства.

2.5. Забезпечує оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних зобов'язань, своєчасне відображення змін, що відбуваються у платоспроможності підприємства, відстежує стан власних коштів.

2.6. Складає проекти планів щодо прибутків від реалізації продукції, яка випускається, використання основних засобів, а також проведення операцій, безпосередньо не пов'язаних з основною діяльністю (здавання приміщень та майна в оренду, доходи з цінних паперів тощо).

2.7. Бере участь у розробленні проектів планів розподілення прибутку, планових нормативів відрахувань до фондів підприємства.

2.8. Готує банківські документи на всі види платежів за зобов'язаннями підприємства.

2.9. Веде листування з приводу рекламаційних рахунків постачальників (замовників) і рахунків, не сплачених у встановлені строки.

2.10. Здійснює контроль за виконанням фінансових показників підрозділами підприємства, додержанням касової дисципліни, розрахунками з постачальниками (замовниками), своєчасним надходженням усіх належних підприємству коштів, забезпечує додержання режиму економії.

2.11. Аналізує виконання кошторисів, оперативну і бухгалтерську звітність з фінансової діяльності.

2.12. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів щодо підвищення прибутковості виробництва та реалізації продукції, покращання використання власних обігових коштів, коштів державного бюджету, запобігання утворенню і ліквідації надлишкових запасів матеріальних цінностей, забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства.

2.13. Бере участь у формуванні та використанні засобів підприємства, проводить аналіз їх структури та руху.

2.14. Бере участь у роботі з вивчення та аналізу стану ринку кредитних ресурсів та цінних паперів з метою ефективного розміщення вільних коштів та забезпечення фінансової стійкості підприємства.

2.15. Проводить роботу із залучення позикових та використання власних коштів для здійснення фінансових операцій (кредитування, інвестування фінансових ресурсів у цінні папери, розміщення коштів на банківські депозити тощо), забезпечує правильне їх виконання.

2.16. Готує депозитні договори на вкладення коштів, здійснює контроль за своєчасним поверненням вкладу та отриманням процентів по ньому.

2.17. Планує доходи від розміщення вільних коштів та придбання високоліквідних державних цінних паперів, аналізує відомості про доходи, отримані від їх інвестування, складає зведену звітність.

2.18. Бере участь у розробленні нормативної та методичної документації, яка регламентує фінансову діяльність підприємства.

2.19. Веде облік виконання плану з реалізації продукції (робіт, послуг), планів з прибутку та податку з обороту, надходження доходів, наявності коштів на рахунках у банку, погашення кредиторської заборгованості бюджету, постачальникам і установам банків.

2.20. Складає встановлену звітність про результати фінансової діяльності підприємства.

2.21. Виконує роботу з формування, ведення та зберігання бази даних внутрішньогосподарської та зовнішньої фінансової інформації, яка використовується під час оброблення даних.

2.22. Бере участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів і пакетів прикладних програм, які дозволяють створювати економічно обґрунтовані системи оброблення інформації.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Економіст з фінансової роботи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Економіст з фінансової роботи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Економіст з фінансової роботи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Економіст з фінансової роботи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Економіст з фінансової роботи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Економіст з фінансової роботи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Економіст з фінансової роботи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Економіст з фінансової роботи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Економіст з фінансової роботи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Економіст з фінансової роботи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Економіст з фінансової роботи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Економіст з фінансової роботи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Економіст з фінансової роботи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Економіст з фінансової роботи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Економіст з фінансової роботи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Економіст з фінансової роботи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.