Інструкція для посади "Начальник фінансового відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник фінансового відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з фінансової діяльності - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативні акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації фінансової діяльності підприємства;
      - перспективи розвитку підприємства;
      - стан і перспективи розвитку фінансових ринків і ринків збуту продукції (робіт, послуг);
      - основи технології виробництва продукції підприємства;
      - організацію фінансової роботи на підприємстві;
      - порядок складання фінансових планів, прогнозних балансів і бюджетів грошових коштів, планів реалізації продукції (робіт, послуг), планів прибутку тощо;
      - систему фінансових методів і важелів, які забезпечують управління фінансовими потоками;
      - порядок фінансування із державного бюджету, довгострокового та короткострокового кредитування підприємства, залучення інвестицій і позичених коштів, використання власних коштів, випуску і придбання цінних паперів, нарахування платежів у державний бюджет і державні позабюджетні соціальні фонди;
      - порядок розподілення фінансових ресурсів, визначення ефективності фінансових вкладень;
      - нормування обігових коштів;
      - порядок і форми фінансових розрахунків;
      - податкове законодавство;
      - стандарти фінансового обліку і звітності;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - бухгалтерський облік;
      - засоби обчислювальної техніки, телекомунікацій і зв'язку;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник фінансового відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник фінансового відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник фінансового відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник фінансового відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує управління рухом фінансових ресурсів підприємства і регулювання фінансових відносин, що виникають між суб'єктами господарювання в умовах ринку з метою найбільш ефективного використання усіх видів ресурсів у процесі виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) і одержання максимального прибутку.

2.2. Забезпечує розроблення фінансової стратегії підприємства і його фінансову стійкість.

2.3. Керує розробленням проектів перспективних та поточних фінансових планів, прогнозних балансів і бюджетів грошових коштів.

2.4. Забезпечує доведення затверджених фінансових показників до підрозділів підприємства.

2.5. Бере участь у підготовці проектів планів реалізації продукції (робіт, послуг), капітальних вкладень, наукових досліджень і розробок, плануванні собівартості продукції і рентабельності виробництва, очолює роботу з розрахунку прибутку і податку на прибуток.

2.6. Визначає джерела фінансування виробничо-господарської діяльності підприємства, які включають бюджетне фінансування, короткотермінове і довготермінове кредитування, випуск і придбання цінних паперів, лізінгове фінансування, залучення позичених та використання власних коштів, проводить дослідження і аналіз фінансових ринків, оцінює можливий фінансовий ризик стосовно кожного джерела коштів і розробляє пропозиції щодо їх зменшення.

2.7. Здійснює інвестиційну політику і управління активами підприємства, визначає оптимальну їх структуру, готує пропозиції щодо заміни, ліквідації активів, стежить за портфелем цінних паперів, проводить аналіз і оцінку ефективності фінансових вкладень.

2.8. Організовує розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу.

2.9. Забезпечує своєчасне надходження доходів, оформлення за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій, оплату рахунків постачальників і підрядників, погашення позик, виплату процентів, заробітної плати працівникам, перерахування податків і зборів в державний, регіональний і місцевий бюджети, державні позабюджетні соціальні фонди, платежів до банківських установ.

2.10. Аналізує фінансово-господарську діяльність підприємства, бере участь у розробленні пропозицій, спрямованих на забезпечення платоспроможності, запобігання утворенню і ліквідації невикористаних товарно-матеріальних цінностей, підвищення рентабельності виробництва, збільшення прибутку, зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, зміцнення фінансової дисципліни.

2.11. Здійснює контроль за виконанням фінансового плану і бюджету, плану реалізації продукції, плану з прибутків та іншими фінансовими показниками, за припиненням виробництва продукції, яка не має збуту, правильними витратами коштів та цільовим використанням власних і позичених обігових коштів.

2.12. Забезпечує ведення обліку руху фінансових коштів і складання звітності про результати фінансової діяльності згідно із стандартами фінансового обліку та звітності, достовірність фінансової інформації, контролює правильність складання і оформлення звітної документації, своєчасне її надання зовнішнім та внутрішнім користувачам.

2.13. Керує працівниками відділу.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник фінансового відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник фінансового відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник фінансового відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник фінансового відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник фінансового відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник фінансового відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник фінансового відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник фінансового відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник фінансового відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник фінансового відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник фінансового відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник фінансового відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник фінансового відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник фінансового відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник фінансового відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник фінансового відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.