Інструкція для посади "Начальник планово-економічного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник планово-економічного відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з техніко-економічного планування - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з економічного планування;
      - стратегію і перспективи розвитку підприємства;
      - перспективи розвитку галузі;
      - профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства;
      - стан і перспективи розвитку ринку збуту продукції, робіт (послуг);
      - методи обліку та аналізу господарської діяльності підприємства;
      - організацію планової роботи на підприємстві;
      - організацію розроблення перспективних і річних планів виробничо-господарської діяльності підприємства;
      - порядок розроблення бізнес-планів;
      - систему економічних стандартів і показників підприємства;
      - організацію статистичного обліку, планово-облікову документацію, строки і порядок складання звітності;
      - методи економічного аналізу показників діяльності підприємства та його підрозділів;
      - порядок визначення собівартості товарної продукції, розроблення нормативів матеріальних і трудових витрат, оптових і роздрібних цін;
      - методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки та технології, заходів з підвищення конкурентоспроможності продукції, удосконалення організації праці і управління;
      - вітчизняний і світовий досвід раціональної організації економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки;
      - економіку та організацію виробництва, праці та управління;
      - основи технології виробництва;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник планово-економічного відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник планово-економічного відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник планово-економічного відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник планово-економічного відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботою з економічного планування на підприємстві, спрямованого на організацію раціональної господарської діяльності відповідно до потреб ринку і можливостей одержання необхідних ресурсів, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої ефективності роботи підприємства.

2.2. Очолює підготовку проектів поточних планів підрозділами підприємства з усіх видів діяльності відповідно до замовлень споживачів продукції, робіт (послуг) і укладених договорів, а також обґрунтувань і розрахунків до них.

2.3. Бере участь у розробленні стратегії підприємства з метою адаптації його господарської діяльності і системи управління до зовнішніх і внутрішніх економічних умов, що змінюються в умовах ринку.

2.4. Керує складанням середньотермінових і довготермінових комплексних планів виробничої, фінансової і комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства, узгоджує і взаємно пов'язує всі його розділи.

2.5. Забезпечує доведення планових завдань до підрозділів підприємства.

2.6. Організовує розроблення прогресивних планових техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат, проектів оптових і роздрібних цін на продукцію підприємства, тарифів на роботи (послуги) з урахуванням попиту і пропозицій і з метою забезпечення запланованого обсягу прибутку, складання нормативних калькуляцій продукції і контроль за внесенням до них поточних змін планово-розрахункових цін на основні види сировини, матеріалів та напівфабрикатів, які використовуються у виробництві, кошторисної калькуляції товарної продукції.

2.7. Забезпечує підготовку висновків на проекти оптових цін на продукцію, що поставляється підприємству.

2.8. Здійснює керівництво проведенням комплексного економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства і розробленням заходів щодо ефективного використання капітальних вкладень, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, продуктивності праці, зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, підвищення рентабельності виробництва, збільшення прибутку, усунення збитків і непродуктивних витрат.

2.9. Організовує контроль за виконанням підрозділами підприємства планових завдань, а також статистичний облік за усіма виробничими і техніко-економічними показниками роботи підприємства, підготовку періодичної звітності в установлені терміни, систематизацію статистичних матеріалів.

2.10. Готує пропозиції з конкретних напрямів вивчення ринку з метою визначення перспектив розвитку підприємства, здійснює координацію проведення досліджень, спрямованих на підвищення ефективності його виробничо-господарської діяльності.

2.11. Разом з бухгалтерією здійснює методичне керівництво й організацію роботи з обліку і аналізу результатів виробничо-господарської діяльності, розроблення раціональної облікової документації.

2.12. Забезпечує розроблення методичних матеріалів з техніко-економічного планування діяльності підрозділів підприємства, розрахунку економічної ефективності впровадження нової техніки та технології, організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт (послуг).

2.13. Організовує розроблення уніфікованої планової документації, економічних стандартів, впровадження засобів механізованого і автоматизованого оброблення планової і облікової інформації.

2.14. Керує працівниками відділу.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник планово-економічного відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник планово-економічного відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник планово-економічного відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник планово-економічного відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник планово-економічного відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник планово-економічного відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник планово-економічного відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник планово-економічного відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник планово-економічного відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник планово-економічного відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник планово-економічного відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник планово-економічного відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник планово-економічного відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник планово-економічного відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник планово-економічного відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник планово-економічного відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.