Інструкція для посади "Начальник лабораторії з контролю виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лабораторії з контролю виробництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні і методичні матеріали з технічної підготовки виробництва;
      - технологічні процеси і режими виробництва;
      - устаткування лабораторії, принципи його роботи та правила експлуатації;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - методи та організацію проведення дослідних робіт;
      - стандарти, технічні умови, методики та інструкції з лабораторного контролю виробництва;
      - чинну систему державної атестації і сертифікації продукції;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технології виробництва аналогічної продукції;
      - основи економіки, організації праці, виробництва і управління;
      - основи трудового законодавства;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Начальник лабораторії з контролю виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лабораторії з контролю виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лабораторії з контролю виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лабораторії з контролю виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує проведення хімічних аналізів, фізико-хімічних, механічних випробувань та інших досліджень з метою забезпечення лабораторного контролю відповідності якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції чинним стандартам, технічним умовам і вимогам екологічної безпеки.

2.2. Очолює роботу з розроблення і впровадження у виробництво нових методів лабораторного контролю, а також удосконалення існуючих методів.

2.3. Бере участь у випробуваннях нових і модифікованих зразків продукції, а також узгодженні технічної документації на цю продукцію з метою забезпечення умов для ефективного контролю її якості.

2.4. Бере участь у роботі з підготовки продукції до державної атестації і сертифікації.

2.5. Готує пропозиції з поліпшення організації робіт з контролю виробництва з метою скорочення затрат праці на їх проведення, а також удосконалення нормативно-технічної документації, яка установлює вимоги до якості продукції.

2.6. Розроблює методики та інструкції з поточного контролю виробництва, у тому числі з експрес-аналізів на робочих місцях, здійснює контроль за правильним і точним їх виконанням працівниками лабораторії.

2.7. Організовує нагляд за станом і роботою контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечує своєчасне подання її на періодичну державну повірку.

2.8. Здійснює контроль за станом лабораторного устаткування і робочих місць працівників лабораторії, їх відповідності вимогам норм охорони праці та вживає заходів щодо усунення існуючих недоліків.

2.9. Організовує чітке ведення лабораторних журналів і своєчасне оформлення результатів аналізів та випробувань.

2.10. Керує робітниками лабораторії.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.