* *
Інструкція для посади "Головний диспетчер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний диспетчер" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією диспетчера або керівника з оперативного управління виробництвом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років; у тому числі - не менше 1 року на даному підприємстві. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації оперативного управління виробництвом, транспортом, складським господарством;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи його розвитку;
      - основи технології виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг;
      - організацію виробництва в галузі і на підприємстві;
      - номенклатуру продукції, види виконуваних робіт і послуг;
      - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи устаткування підприємства, рухомого складу, транспортних засобів, правила їх експлуатації;
      - порядок і методи виробничого планування, спеціалізацію та територіальне розташування підрозділів підприємства, виробничі зв'язки між ними;
      - системи і методи обліку процесу виробництва;
      - положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації;
      - організацію роботи виробничих складів, транспортних, вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві;
      - стандарти і технічні умови на поставку продукції;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід оперативного управління виробництвом;
      - основи економіки та менеджменту, організацію праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Головний диспетчер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний диспетчер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний диспетчер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний диспетчер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує оперативно-виробниче планування і диспетчерування роботи підприємства.

2.2. Забезпечує ритмічну роботу підприємства, рівномірний випуск продукції та виконання завдань з перевезень згідно з виробничими програмами, договірними зобов'язаннями, календарними графіками та змінно-добовими завданнями.

2.3. Вживає заходів щодо максимального використання виробничих потужностей підприємства, рухомого складу, транспортних засобів та вантажно-розвантажувальних механізмів, сприяє раціональному завантаженню устаткування, підвищенню коефіцієнта змінності, створенню умов для ефективної роботи виробничих підрозділів.

2.4. Здійснює регулярний оперативний контроль за процесом виробництва, перевезеннями, вантажно-розвантажувальними роботами та іншими видами діяльності підприємства, вживає заходів щодо запобігання та усунення порушень виробничого процесу, виконання завдань з перевезень, залучає до усунення цих порушень служби підприємства, вживає заходів щодо ліквідації понаднормативних простоїв рухомого складу, транспортних засобів.

2.5. Координує роботу підрозділів підприємства, рухомого складу, транспортних засобів і складів, проводить диспетчерські наради.

2.6. Контролює забезпеченість цехів і дільниць необхідною сировиною, конструкціями, комплектуючими виробами, устаткуванням, а також транспортом і вантажно-розвантажувальними засобами.

2.7. Керує проведенням нормативно-планових розрахунків для визначення розмірів партій запуску, змінно-добових перевезень, термінів подавання і норм запасів у виробництві.

2.8. Здійснює систематичний контроль за наявністю запасів на рівні встановлених нормативів на складі, у цехах та на дільницях, безперебійним просуванням виробів у виробничому потоці, виконанням графіків здавання готової продукції або закінчених робіт (послуг), завдань з перевезень та вантажно-розвантажувальних робіт.

2.9. Забезпечує своєчасне отримання та передавання необхідної оперативно-планової та диспетчерської документації для здійснення оперативного контролю за процесом виробництва.

2.10. Здійснює методичне керівництво диспетчерськими службами виробничих підрозділів підприємства.

2.11. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід організації оперативного управління виробництвом, рухомим складом, транспортними засобами та вантажно-розвантажувальними механізмами, бере участь у розробленні і реалізації заходів щодо вдосконалення оперативного планування, диспетчерування, обліку і контролю за процесом виробництва, упровадження технічних засобів оперативного управління виробництвом.

2.12. Керує підведенням підсумків роботи та оцінкою діяльності підрозділів підприємства щодо виконання виробничих програм випуску продукції, завдань з перевезень, вантажно-розвантажувальних робіт.

2.13. Бере участь у роботі з удосконалення спеціалізації і кооперування виробництва, підвищення його ефективності.

2.14. Забезпечує оперативний облік випуску продукції, перевезень, вантажно-розвантажувальних робіт та підготовку встановлених звітів.

2.15. Керує роботою диспетчерів та інших працівників диспетчерської служби, контролює ведення ними диспетчерських журналів та технічної документації.

2.16. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників диспетчерської служби.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний диспетчер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний диспетчер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний диспетчер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний диспетчер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний диспетчер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний диспетчер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний диспетчер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний диспетчер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний диспетчер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний диспетчер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний диспетчер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний диспетчер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний диспетчер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний диспетчер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний диспетчер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний диспетчер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.