Інструкція для посади "Механік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в складі машинної команди для отримання диплома механіка (суднового) суден із традиційно обслуговуваним або періодично безвахтово обслуговуваним машинним відділенням - не менше 6 місяців. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, правила, інструкції, нормативні та інші керівні документи з безпечної експлуатації суднових засобів та систем, організації суднової служби;
      - будову й дію головної енергетичної установки й допоміжних механізмів, котлів і технічних засобів, які забезпечують їх роботу, суднових автоматизованих парогазоенергетичних установок, суднових пристроїв, систем та засобів автоматизації, інструкції з їх експлуатації й ремонту;
      - основні принципи несення вахтової служби;
      - правила та нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо;
      - способи перевірки рівня води в котлах та необхідні дії у разі порушення нормального рівня;
      - процедури безпеки та аварійні процедури;
      - перехід від дистанційного автоматичного до місцевого керування системами;
      - правила користування ручними та іншими вимірювальними і випробувальними інструментами та обладнанням, виявлення та усунення несправностей відповідно до вимог інструкцій;
      - методи безпеки та невідкладні дії, які необхідно виконати у випадку пожежі або інциденту;
      - суднову електротехніку, електричне устаткування та електронне суднове обладнання;
      - основи систем автоматики, приладів і керування;
      - правила експлуатації суднових перетворювачів, генераторів та їх систем керування;
      - аварійно-рятувальну справу;
      - суднові системи пожежогасіння;
      - англійську мову в обсязі, що дозволяє використовувати технічні посібники та виконувати обов'язки механіка;
      - правила, способи та технічні засоби виживання на морі;
      - методи надання першої допомоги на суднах;
      - основи економіки та організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Механік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує надійну безпечну роботу та технічне обслуговування суднових машин, механізмів та устаткування, що впливають на безпеку експлуатації судна.

2.2. Несе безпечні ходові машинні вахти та стоянкові.

2.3. Організовує належне несення вахтової служби в машинному відділенні.

2.4. Стежить за дотриманням установленого режиму роботи головної енергетичної установки й допоміжних механізмів, парових котлів, насосних систем і систем керування, які пов'язано з ними.

2.5. Забезпечує швидке й точне виконання команд, що подаються з ходового містка.

2.6. Вживає відповідних заходів у разі виявлення несправностей у роботі механізмів і установок у машинному й котельному відділеннях.

2.7. Контролює виконання робіт, які проводяться судновими та береговими працівниками з технічного обслуговування й ремонту суднових механічних і електричних установок та устаткування.

2.8. Стежить за правильним та економним використанням палива, мастильних та інших матеріалів під час вахти.

2.9. Забезпечує подачу електроенергії та пари споживачам.

2.10. Стежить за рівнем води в ллялах машинних приміщень.

2.11. Виконує приймання, відкачування та перекачування баласту, а також відкачування води із трюмних ллял за вказівкою вахтового помічника капітана.

2.12. Вживає заходів щодо запобігання видаленню за борт забрудненої води та сміття в заборонених місцях.

2.13. Забезпечує постійну готовність до дії засобів забезпечення живучості судна, а також необхідних технічних засобів у випадку тривоги.

2.14. Використовує в разі потреби пристрої та обладнання для спуску рятувальних та чергових шлюпок на воду.

2.15. Веде машинний журнал.

2.16. Здійснює контроль за належним порядком та чистотою в машинних приміщеннях.

2.17. Забезпечує дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки в машинно-котельному відділенні.

2.18. Здійснює контроль за виконанням нормативних вимог щодо забезпечення охорони людського життя на морі та захисту природного навколишнього середовища.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.