* *
Інструкція для посади "Завідувач архіву", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач архіву" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з ведення архівної справи - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи органів вищого рівня та інших органів, які стосуються роботи архівів;
      - державну систему діловодства;
      - порядок оформлення документів, які надходять до архіву, та чинну систему їх класифікації;
      - структуру підприємства, установи, організації;
      - основи організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Завідувач архіву призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач архіву підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач архіву керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач архіву під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очолює роботу з організації та ведення архівної справи на підприємстві, в установі, організації.

2.2. Забезпечує відповідно до встановленого порядку приймання, реєстрацію, систематизацію, зберігання і використання документів.

2.3. Разом з керівниками структурних підрозділів розробляє номенклатуру справ поточного діловодства.

2.4. Керує роботою з упорядкування довідкового апарату, який полегшує облік і використання архівних документів.

2.5. Надає методичну допомогу щодо пошуку потрібних документів, інструктує працівників структурних підрозділів підприємства про порядок формування, підготовки і здавання матеріалів до архіву, Контролює своєчасне надходження до архіву документів, ведення яких закінчено.

2.6. Забезпечує проведення роботи з експертизи цінності архівних документів, формування документів у справи постійного та тимчасового зберігання.

2.7. Керує роботою із складання описів справ для передавання документів до державних архівів, складання актів про знищення документів, термін зберігання яких минув.

2.8. Здійснює контроль за станом документів, своєчасним їх відновленням, додержанням у приміщеннях архіву умов, необхідних для забезпечення зберігання документів.

2.9. Організовує роботу з ведення обліку документообігу та кількості справ, видавання архівних довідок на основі даних, які є в документах архіву.

2.10. Складає встановлену звітність.

2.11. Бере участь у розробленні положень та інструкцій з ведення діловодства та організації архівної справи.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач архіву має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач архіву має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач архіву має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач архіву має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач архіву має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач архіву має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач архіву має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач архіву має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач архіву має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач архіву несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач архіву несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач архіву несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач архіву несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач архіву несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач архіву несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач архіву несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.