Інструкція для посади "Старший науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший науковий співробітник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією наукового співробітника - не менше 5 років. Наявність праць з відповідного напряму наукової діяльності або авторських свідоцтв на винаходи. За наявності наукового ступеня або вченого звання - без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, нормативні, методичні та інші керівні документи стосовно тематики наукових досліджень і розробок, які виконуються;
      - перспективи, вітчизняні та світові тенденції розвитку водного транспорту;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) відносно напрямів науково-дослідних робіт;
      - наукові проблеми і наукову інформацію з тематики досліджень, сучасні технології проведення наукових досліджень, основи маркетингу науково-дослідної продукції;
      - економіку;
      - основи наукової організації праці, сучасні методи планування наукових досліджень;
      - порядок організації та проведення апробацій розробок і впровадження результатів наукових досліджень;
      - вимоги, правила та порядок оформлення науково-технічної документації;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Старший науковий співробітник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший науковий співробітник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший науковий співробітник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший науковий співробітник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює наукове керівництво та є відповідальним виконавцем окремих наукових тем або розділів тем, що реалізують виконання проблем найбільш складних прикладних досліджень в галузі перспективних напрямів розвитку водного транспорту.

2.2. Формує мету і завдання досліджень, робочу гіпотезу, методи і засоби отримання науково-технічних рішень, визначає потребу в матеріальних ресурсах для виконання теми.

2.3. Розробляє технічні завдання, програми досліджень, плани науково-дослідних розробок, кошторис витрат з їх техніко-економічним обґрунтуванням.

2.4. Здійснює аналіз і наукове узагальнення вихідних даних, результатів експериментів і спостережень.

2.5. Визначає завдання для окремих виконавців теми, перевіряє достовірність отриманих ними результатів.

2.6. Звітує про виконання теми науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно зі встановленими термінами.

2.7. Організовує і безпосередньо бере участь у підготовці наукових звітів та іншої науково-технічної документації щодо виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

2.8. Узагальнює отримані результати і готує їх до друку у вигляді наукових статей, нормативних та методичних документів для науково-методичного забезпечення підприємств та організацій Укрморрічфлоту.

2.9. Бере участь в апробаціях наукових розробок у виробничих умовах, сприяє впровадженню результатів досліджень.

2.10. Здійснює популяризацію та пропаганду нових досягнень у галузі розвитку водного транспорту.

2.11. Бере участь в організації підготовки та підвищення кваліфікації наукових працівників.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший науковий співробітник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший науковий співробітник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший науковий співробітник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший науковий співробітник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший науковий співробітник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший науковий співробітник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший науковий співробітник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший науковий співробітник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший науковий співробітник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший науковий співробітник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший науковий співробітник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший науковий співробітник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший науковий співробітник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший науковий співробітник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.