Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний технолог з природоохоронних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з охорони природи; перспективи розвитку виробництва; технологію очищення водного й повітряного басейнів від забруднень; основні положення про рекультивацію земель; вимоги до якості проведення очищення стічних вод; порядок проектування та планування очисних споруд; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств у галузі охорони природи; порядок затвердження та подання звітів з охорони природи; чинне законодавство про охорону природи, надр, водних ресурсів, атмосфери; основи цивільного та трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Координує діяльність виробничих одиниць, підприємств і організацій щодо проведення єдиної наукової і технічної політики в галузі охорони та раціонального використання водних і земельних ресурсів, охорони повітряного басейну; розробленні зведених перспективних і річних планів та заходів щодо охорони і раціонального використання водних і земельних ресурсів, охорони повітряного басейну та контролю за їх виконанням; розроблення та погодження тимчасових норм щодо охорони водних і земельних ресурсів, повітряного басейну та їх впровадження; розрахунків та отримання лімітів і дозволів на викиди і скиди забруднених речовин, а також платежів за них. Забезпечує: розроблення та здійснення основних напрямів наукового і технічного розвитку, планів впровадження нової техніки та технології природоохоронних робіт і їх виконання; розроблення техніко-економічних обґрунтувань для вирішення проблеми охорони природи; розроблення пропозицій щодо проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт у сфері охорони природи; розроблення довготермінових планів і заходів щодо запобігання шкідливого впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище; розроблення перспективних та річних планів об'єднання щодо охорони і раціонального використання водних ресурсів і земель, охорони повітряного басейну та заходів, що забезпечують виконання встановлених планів і норм з усіх техніко-економічних і якісних показників охорони природи; розроблення виробничими одиницями норм якості промислових стічних вод, що поступають на очисні споруди та скидаються у водойми, та погодження їх з контролюючими органами; проведення комплексних обстежень стану охорони природи у виробничих одиницях, на виробництвах і в організаціях об'єднання та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків; розроблення проектної документації на рекультивацію порушених земель, виконувану за рахунок основної діяльності; виконання планів з рекультивації порушених гірничими роботами земель, гасіння і озеленення териконів. Здійснює методичне керівництво спеціалізованими управліннями, контрольно-налагоджувальними дільницями та санітарно-профілактичними лабораторіями, які виконують природоохоронні роботи. Організовує: перевірку роботи природоохоронних об'єктів та їх технічного стану; відомчий контроль за станом охорони навколишнього середовища на виробничих підрозділах, підприємствах і в організаціях. Бере участь: у проведенні аналізу техніко-економічних показників виконання планів та заходів щодо охорони природи та подає пропозиції щодо їх поліпшення; у підготовці обґрунтованих потреб у матеріально-технічних ресурсах та розподілі виділених фондів; у розгляді планів гірничих робіт, проектів будівництва і реконструкції промислових об'єктів та підприємств на предмет відповідності їх до вимог охорони навколишнього природного середовища; у розробленні завдань на проектування будівництва, реконструкцію та розширення природоохоронних об'єктів, у розробленні програм автоматизованого обліку та аналізу стану охорони природи. Вносить пропозиції щодо: розроблення та впровадження безвідходних і маловідходних технологій, спрямованих на зниження шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище; удосконалення технології очищення стічних вод, пиловловлювання, рекультивації земель, складування порід; удосконалення організаційної структури керування охороною природи; виконання природоохоронних заходів; будівництва та реконструкції природоохоронних об'єктів; передових і безпечних методів праці робітників, зайнятих на експлуатації водоочисних та пилогазоуловлювальних споруд та установок, породних відвалів, а також тих, хто виконує природоохоронні роботи. Погоджує: пускові комплекси будівництва (реконструкції) підприємств і об'єктів; плани і графіки будівництва (реконструкції) природоохоронних об'єктів; графіки очищення водовідливних водозбірників та режиму роботи водовідливних установок; технічні завдання, техніко-економічні розрахунки і проекти заново введених об'єктів і технологій на виробництві на предмет відповідності природоохоронному законодавству, санітарним нормам і вимогам, графіки розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та проведення відповідних перевірок дотримання правил ОВНС на виробництвах. Контролює: виконання встановлених планів та заходів щодо охорони та раціонального використання водних і земельних ресурсів; будівництво природоохоронних об'єктів; дотримання прийнятої технології, виконання встановлених норм і вимог щодо охорони природи; налагодження та ефективність роботи водоочисних споруд і пилогазоуловлюючих установок; впровадження технологічних схем для відновлення земель, порушених гірничими роботами; дотримання правил, норм безпеки та промислової санітарії під час виконання робіт з рекультивації земель, гасіння породних відвалів та очищення промислових стічних вод. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.