Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку; державну політику за напрямом діяльності відділу; основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології праці; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, засоби, що забезпечують захист інформації. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу відділу, розподіляє обов’язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері управління та закріплених за відділом показників. Бере участь в аналізі виконання нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу. Готує проекти рішень за напрямами діяльності відділу у межах наданих відділу повноважень. Відповідає за своєчасне та якісне виконання завдань, покладених на відділ; стан службової діяльності відділу; ефективність використання наявних сил і засобів; підготовку, виховання, дисципліну, морально-психологічний стан особового складу відділу; внутрішній порядок, стан і збереження технічних засобів; виконання заходів техніки безпеки та пожежної безпеки. Організовує і контролює своєчасний та якісний розгляд особовим складом відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян за напрямом діяльності відділу, готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень. Забезпечує дотримання особовим складом відділу вимог законодавства України з питань ведення діловодства та збереження документів. Подає у межах своєї компетенції начальнику управління пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Співпрацює з органами виконавчої влади при виконанні завдань, покладених на відділ. Забезпечує дотримання особовим складом відділу вимог чинного законодавства України.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти відділ в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях із службових питань згідно з визначеними повноваженнями; організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень; у встановленому порядку вносити (готувати) проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління; брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в Держспецзв'язку, у разі розгляду на них питань, що стосуються діяльності та повноважень відділу; залучати фахівців інших структурних підрозділів управління, підвідомчих підприємств та організацій, за згодою їх керівників, для розгляду питань, що належать до його компетенції; розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати відповіді на них; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.