* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Бухгалтер I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією бухгалтера ІІ категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Держспецзв’язку з питань, що стосуються службової діяльності, Дисциплінарний статут; правові засади регулювання фінансово-господарської діяльності, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності; порядок оформлення операцій та організацію документообігу; порядок складання фінансових планів, нарахування платежів до державного бюджету та державних позабюджетних соціальних фондів; порядок та форми фінансових розрахунків; податкове законодавство; бухгалтерський облік; основи трудового законодавства; посадову інструкцію; правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює накопичення, систематизацію, обробку та узагальнення первинної інформації. Веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, зобов’язань, доходів та витрат за встановленою формою бухгалтерського обліку з дотриманням його єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності органу Держспецзв’язку. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації на рахунках бухгалтерського обліку та дотримання технології обробки первинних даних. Подає до банківських установ погоджені з керівництвом документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками та платежами. Бере участь у перевірках стану бухгалтерського обліку в органі Держспецзв’язку, проведенні інвентаризацій, оформленні документів, пов’язаних із нестачами та відшкодуванням втрат від нестач, крадіжок та псування майна. Готує дані для фінансової звітності, складає окремі її форми та форми іншої періодичної звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів та звітності для зберігання протягом встановленого терміну. Бере участь у підготовці пропозицій щодо: удосконалення внутрішньогосподарського обліку та правил документообігу; розробки додаткової системи рахунків та регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю господарських операцій; раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження майна та інших питань, що впливають на результати діяльності та фінансовий стан органу Держспецзв’язку. Вивчає та використовує у роботі нові законодавчі, нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з документами фінансово-господарської діяльності органу Держспецзв’язку з питань бухгалтерського обліку у межах своєї компетенції; вимагати надання до бухгалтерії оформлених належним чином первинних облікових документів, необхідних для обліку та контролю матеріалів і відомостей; вносити пропозиції керівництву та вживати заходів щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів, удосконалення організації бухгалтерського обліку, посилення контролю за належним використання норм, нормативів, кошторисів видатків та інших питань, що впливають на фінансово-господарську діяльність органу Держспецзв’язку.