Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер служби підстанцій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера служби підстанцій I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази органів вищого рівня; розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо профілактичних робіт, ремонтів і випробувань електроустаткування підстанцій; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; Правила Держнаглядохоронпраці; положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування; будівельні норми і правила (у межах для даної посади); Правила влаштування електроустановок; Правила застосування і випробовування засобів захисту, використовуваних в електроустановках; принципові електричні схеми підстанцій і устаткування підстанцій, окремих вузлів електричних мереж; технічні характеристики, конструктивні особливості устаткування підстанцій; передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у розробленні поточних і перспективних планів профілактичних робіт і ремонтів електроустаткування підстанцій, розробленні програм випробувань, перевірок і налагодження електроустаткування. Проводить аналіз роботи устаткування підстанцій, результатів випробувань, що проводяться на ньому, готує звіти з роботи устаткування і висновки за результатами випробування. Здійснює постійний контроль за правильним технічним обслуговуванням і ремонтом устаткування підстанцій, а також дотриманням персоналом, що працює на підстанції, Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, правил безпеки, діючих інструкцій та інших документів. Контролює правильне ведення паспортів електроустаткування підстанцій. Розробляє технічні заходи щодо підвищення надійності та економічності роботи устаткування підстанцій, удосконалення електричних схем підстанцій, модернізації устаткування, упровадження нових методів ремонту і технічного обслуговування підстанцій. Бере участь у роботі комісій з приймання нового устаткування підстанцій. Переглядає застарілі і складає нові інструкції з технічного обслуговування і ремонту устаткування, бере участь у розслідуванні причин аварій і відмов у роботі. Розробляє технологічні карти проведення відповідних робіт, розглядає проекти нових і реконструйованих об'єктів та підготовляє відгуки з питань, у межах його компетенції. Веде технічну документацію в обсязі затвердженого переліку. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.