Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Інженер-радіолог I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-радіолога II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Позитивні висновки з усіх показників професійного добору.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали в галузі забезпечення радіаційної безпеки і захисту, роботи із джерелами іонізуючого випромінювання і радіоактивними відходами, охорони навколишнього середовища; ядерну фізику, основи теорії радіаційного захисту; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи устаткування атомної електростанції, правила його експлуатації та контролю стану радіаційної обстановки; основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції; організацію радіаційного захисту персоналу та населення під час нормальної експлуатації атомної електростанції та в аварійних режимах; основи трудового законодавства, економіки, організації праці, виробництва та управління; правила й норми охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує проведення радіаційного контролю і забезпечення радіаційного захисту на атомній електростанції, в санітарно-захисній зоні і зоні спостереження у всіх режимах експлуатації. Розробляє документацію з експлуатації устаткування, приладів і технічних засобів радіаційного контролю, вносить зміни у схеми, інструкції, методики за результатами випробувань засобів радіаційного контролю і після їх ремонту, модернізації та реконструкції. Контролює своєчасність та правильність проведення робіт з технічного обслуговування, калібрування, перевірки устаткування, приладів і систем радіаційного контролю. Бере участь у проведенні випробувань устаткування, приладів та систем радіаційного контролю після їх ремонту, модернізації і реконструкцій. Веде експлуатаційну документацію про стан радіаційної безпеки і захисту. Бере участь у розробленні технічних рішень з підвищення надійності роботи устаткування радіаційного контролю і поліпшення радіаційного захисту під час проведення ремонтних робіт на устаткуванні атомної електростанції. Здійснює контроль виконання вимог Державних стандартів, Галузевих стандартів, технічних умов, нормативних і виробничих документів, регламентів, діючих у сфері радіаційної безпеки і захисту. Вдосконалює методики дозиметричного, радіометричного та спектрометричного контролю. Проводить аналіз: ефективності роботи технологічного устаткування і систем, що впливають на радіаційну обстановку у зоні, яка контролюється, санітарно-захисній зоні і зоні спостереження; ефективності методів, що застосовуються, та засобів дезактивації устаткування, приміщень, засобів індивідуального захисту та інших матеріалів. Здійснює супровід і методичне забезпечення радіаційно небезпечних робіт на діючому обладнанні та обладнанні, що ремонтується, а також під час поводження із джерелами іонізуючого випромінювання, радіоактивними відходами, в тому числі в сухому сховищі відпрацьованого ядерного палива. Бере участь у розробленні і підготовленні технічних висновків з розслідування радіаційних інцидентів (аварій), пов'язаних з порушеннями в роботі устаткування і систем атомної електростанції, або у разі зміни режимів роботи устаткування, що впливає на радіаційну безпеку. Розробляє методики та програму комплексного моніторингу приміщень, об'єктів атомної електростанції, а також навколишнього середовища. Веде облік і аналіз індивідуальних і колективних еквівалентних доз опромінення персоналу атомної електростанції, видає рекомендації за результатами вимірювань радіаційної обстановки на робочих місцях. Забезпечує контроль вимірювань і облік доз зовнішнього опромінення, контроль змісту радіонуклідів всередині організму працівників атомної електростанції і населення (при аварійних ситуаціях). Веде радіаційний контроль поширення радіоактивних викидів і скидів у межах зони спостереження. Визначає активність, ізотопний склад і рівень опромінення персоналу атомної електростанції і населення. Складає статистичну звітність щодо радіаційної обстановки на атомній електростанції і в районі її розташування. Організовує і здійснює навчання персоналу атомної електростанції безпечним методам і прийомам роботи, методам вимірювань радіаційних параметрів, методикам контролю стану захисних бар'єрів.