Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Головний інженер сільськогосподарського підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сільському господарстві за спеціальністю на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, інструкції та інші керівні матеріали з питань сільського господарства; перспективи розвитку підприємства, його виробничі потужності, технологію виробництва; економіку, організацію виробництва, праці й керівництва, системи оплати праці й матеріального заохочення, основи технічного нормування; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у сфері проведення сільськогосподарських робіт; основи земельного і трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу з упровадження комплексної механізації, автоматизації, електрифікації і передових методів організації сільськогосподарського виробництва з метою прискорення темпів зросту виробництва і продуктивності праці. Забезпечує постійне підвищення рівня механізації технологічних процесів виробництва сільськогосподарської продукції, скорочення затрат праці на її виробництво й ефективне використання виробничих фондів. Організовує правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово-запобіжний і поточний ремонт машиннотракторного та автомобільного парку, енергетичного, електротехнічного, слабострумного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності. Розробляє перспективні та поточні плани з механізації і автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт і транспортних операцій. Залучає до розробки й упровадження проектів та засобів комплексної механізації і автоматизації виробництва спеціалізовані організації, контролює виконання ними робіт. Організовує зберігання машин і обладнання в неробочий період у відповідності до затверджених правил. Проводить упровадження прогресивних форм ремонту і технічного обслуговування техніки, аналізує показники використання машин і обладнання. Бере участь в удосконаленні організації, нормування й оплати праці робітників служби механізації та електрифікації, упровадженні госпрозрахунку. Організовує ведення технічної документації, своєчасне і правильне подання встановленої звітності. Контролює правильність складання заявок організаціями, які знаходяться в його підпорядкуванні, на придбання нової техніки і обладнання, запасних частин, паливно-мастильних та інших матеріалів. Вживає заходів з економного витрачання електроенергії, запасних частин, паливно-мастильних і ремонтних матеріалів у господарстві. Організовує в господарстві роботу з раціоналізації і винахідництва, пропаганди і упровадження досягнень науки і передового досвіду, підготовки та підвищення кваліфікації механізаторських кадрів, забезпечення й дотримання робітниками служби механізації трудової дисципліни. Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.