Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації, налагодження та випробувань, освоєння устаткування, апаратури, приладів і пристроїв енергопідприємств; Правила технічної експлуатації електростанцій та мереж; правила Держнаглядохоронпраці; схеми, технічні характеристики, конструктивні особливості, режими експлуатації устаткування електростанцій, апаратури, приладів і пристроїв електростанцій, електричних і теплових мереж; схеми, конструкції, експлуатаційні характеристики випробувального устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і пристроїв, що застосовуються для випробовування, налагодження та перевірок енергетичного устаткування і пристроїв; методи проведення випробувань та налагодження, аналізів та лабораторних досліджень енергетичного устаткування, апаратури, приладів і пристроїв; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі налагодження і випробування енергетичного устаткування, апаратури, приладів і пристроїв; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує пускові, налагоджувальні та експериментальні роботи на устаткуванні, апаратурі, приладах та пристроях енергетичних підприємств. Визначає склад, обсяги, методи і порядок проведення пускових, налагоджувальних, експериментальних робіт, складає технічні програми робіт. Виконує роботи на енергопідприємствах з пуску, налагодження, освоєння та випробовування устаткування, апаратури, приладів і пристроїв після їх капітального ремонту і монтажу. Складає технічний звіт, режимні вказівки, розрахунки, схеми, графіки та іншу технічну документацію за виконаними роботами. Розробляє і бере участь у впровадженні нових технологічних схем і режимів роботи окремих видів енергетичного устаткування і пристроїв. Надає технічну допомогу персоналу енергопідприємств у розробленні та впровадженні оргтехзаходів, спрямованих на підвищення рівня експлуатації устаткування та пристроїв і поліпшення їх техніко-економічних показників. Проводить аналіз аварій, відмов, випадків дефектів монтажу, помилок під час проектування, а також техніко-економічних показників роботи устаткування, апаратури, приладів і пристроїв. Розробляє інструкції із вдосконалення експлуатації устаткування, апаратури, приладів і пристроїв електростанцій, електричних і теплових мереж. Бере участь у проведенні робіт з узагальнення і розповсюдження передового досвіду експлуатації, налагодження і випробовування енергетичного устаткування, бере участь у впровадженні передових прийомів і методів праці. Здійснює експертизу проектів електростанцій, електричних і теплових мереж, енергетичного устаткування. Розглядає і підготовляє висновки за проектами стандартів і технічних умов, винаходами та раціоналізаторськими пропозиціями. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.