Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Провідний інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативні і правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу й галузі тваринництва; будову та функції органів, систем органів організму сільськогосподарських тварин, їх біологічні особливості, основні закони успадкування господарсько-корисних ознак, походження, закономірності онтогенезу; племінну справу, способи здійснення генетико-математичного аналізу результатів селекції; технологію виробництва продукції тваринництва, енерго- та ресурсозберігаючі екологічно безпечні технології виробництва тваринницької продукції, сучасні методи економічного аналізу та прогнозування ефективності роботи сільськогосподарських підприємств; наукові основи утримання і годівлі тварин; основи профілактики хвороб і отруєнь сільськогосподарських тварин, досягнення науки, вітчизняний і зарубіжний досвід з питань технології виробництва продукції тваринництва; основи ринкової економіки, складання бізнес-плану, економічні закони взаємовідносин між суб'єктами підприємництва в країні та на міжнародному рівні; чинні положення з оплати і нормування праці, організацію збуту продукції; стандарти на продукцію тваринництва, правила експлуатації і можливості застосування ПЕОМ у зоотехнічній роботі; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організаційно-технологічне галуззю і селекцію тварин, забезпечує технологію і організацію тваринницької продукції. Визначає взаємозв'язок селекційних і рішень, ураховує відповідність біологічних особливостей організму тварин до індустріальних умов виробництва. Вибирає та впроваджує ефективні енерго- та ресурсозберігаючі технології, ефективно використовує основні засоби виробництва, трудові і матеріальні ресурси, забезпечує підвищення продуктивності тварин, зниження собівартості, зростання продуктивності праці та рентабельності тваринництва. Вирішує інженерні завдання з проектування, будівництва, експлуатації об'єктів тваринництва і переробки продукції, використовуючи ПЕОМ, обґрунтовує доцільність ведення тваринництва за умов ринкової економіки, моделює технологічні процеси виробництва і переробки запланованої кількості продукції. Бере участь у розробленні програм розвитку господарства та у складанні бізнес-плану з тваринництва. Запроваджує сучасні технології заготівлі, зберігання і підготовки кормів до згодовування, розробляє рецепти повнораціонних комбікормів, кормосумішей на основі деталізованих норм годівлі. Контролює повноцінність годівлі, режими і техніку згодовування кормів тваринам. Забезпечує тваринництво засобами комплексної механізації та автоматизації, розраховує необхідні виробничі потужності та завантаження механізмів і обладнання. Організовує зимівлю худоби, її літнє утримання і випасання, веде контроль за кількістю та якістю продукції, її надходженням на переробні підприємства. Визначає відповідність виробленого продукту до стандартів і вимог, затрати праці, матеріалів та коштів у галузі. Організовує племінну роботу, спрямовує її на створення тварин бажаного типу, добре пристосованих до умов інтенсивного ритму виробництва. Вивчає і впроваджує новітні селекційні програми розведення тварин, ефективні методи та технології відтворення племінних ресурсів, науково-технічних досягнень з питань генетики і селекції, організовує ведення племінного обліку та племінної документації в обсязі, встановленому нормативними документами. Надає консультативну допомогу з питань селекції, систем годівлі і утримання тварин селянським (фермерським) господарствам. Бере участь у складанні та проведенні ветеринарно-профілактичних та лікувальних заходів. Забезпечує розроблення і упровадження заходів з наукової організації праці, атестації і раціоналізації робочих місць, а також положень про оплату і стимулювання праці. Контролює додержання працівниками тваринництва виробничої та трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища.