Категорія - Професіонали |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Інженер засобів радіо та телебачення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічної експлуатації засобів радіо і телебачення; структуру підприємства та перспективи його технічного розвитку; організацію технічного обслуговування і проведення ремонтних робіт на обслуговуваному обладнанні; будову, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режим роботи закріплених технічних засобів; принцип дії автоматики; функціональні, монтажні та електричні схеми апаратури, обладнання, засобів телекерування і телесигналізації, систем технічного радіоконтролю; схеми організації і побудову напрямків зв'язку; траси основних і обхідних напрямків зв'язку; схеми електроживлення технологічного обладнання; схеми організації захисту та сигналізації; схеми автоматики, телесигналізації і телекерування; правила й інструкції з технічної експлуатації апаратури та обладнання; технологічні процеси з технічного обслуговування і ремонту апаратури, обладнання і систем технічного радіоконтролю; призначення засобів вимірювання та правила користування ними; періодичність перевірок засобів вимірювання, порядок підготовки і здавання їх на державну перевірку; методи вимірювань і настройки закріпленого обладнання; методи та інш. способи знаходження та усунення пошкоджень в апаратурі й обладнанні; порядок подання і розгляду скарг на роботу технічних засобів; положення про порядок використання радіочастот; порядок придбання та експлуатації радіоелектронних засобів і високочастотного обладнання; принципи організації радіозв'язку загального та внутрішньовідомчого користування; правила проведення радіообміну й радіозв'язку; стандарти й норми на параметри радіовипромінювання та допустимі індустріальні радіозавади; системи технічного радіоконтролю, метрологічні вимоги під час проведення вимірювань; класифікацію, характеристики радіовипромінювань та розпізнавальні ознаки індустріальних радіозавад; методи вимірювання параметрів радіовипромінювань та випромінювань джерел індустріальних радіозавад; методи виявлення джерел індустріальних радіозавад та пошуку незаконнодіючих передавачів; методи статистичної обробки вимірювань; порядок ведення виробничої документації; нормативи витрат запчастин та експлуатаційних матеріалів; основи електротехніки, теорію зв'язку, метрології і стандартизації; передовий вітчизняний і світовий досвід з технічного обслуговування засобів радіо та телебачення; основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва і управління.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує надійну і якісну роботу технічних засобів радіо та телебачення відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів. Здійснює технічне обслуговування та ремонт апаратури й обладнання радіомовлення, радіозв'язку, телебачення, станцій радіорелейних ліній зв'язку, засобів технічного радіоконтролю, автоматики, телемеханіки тощо. Забезпечує високоякісну подачу телевізійних програм і програм радіомовлення. Розробляє перспективні та річні плани і графіки роботи, технічного обслуговування, ремонту та випробувань апаратури та обладнання. Забезпечує доведення до виконавців планових завдань і виконання їх в установлені строки. Організовує і здійснює технічні огляди, усі види вимірювань, ремонтно-регулювальні роботи на закріпленій апаратурі та обладнанні. Підтримує режими роботи та електричні характеристики обслуговуваного обладнання (робочого та резервного) в межах установлених експлуатаційно-технічних норм. Здійснює нагляд за роботою апаратури та обладнання, контролює якість телевізійних передач, радіомовлення та радіозв'язку. Виконує контрольні перевірки працездатності систем телекерування та телесигналізації всього комплексу обладнання. Розглядає скарги і претензії на роботу технічних засобів радіо і телебачення, вживає заходів з усунення причин виникнення скарг. Повідомляє в установленому порядку про пошкодження та аварії обладнання, технічні зупинки та припинення дії зв'язку і вживає заходів з відновлення дії зв'язку та роботи обладнання. Координує взаємодію з іншими підрозділами підприємства й суміжними підприємствами електрозв'язку. Керує за допомогою системи телеобслуговування роботою автоматизованих радіотехнічних засобів (пристроїв). Забезпечує своєчасний перехід на резервне обладнання та виконання встановленого розкладу дії закріплених технічних засобів. Перевіряє наявність службових напрямків зв'язку та відповідність робочих частот передавачів до розкладу їх роботи. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації засобів радіо, телебачення, засобів вимірювання. Контролює дотримання терміну проведення періодичних випробувань та перевірок пристроїв захисту електрообладнання і захисних заземлень. Контролює правильне й своєчасне складання технічних паспортів на обладнання та своєчасне внесення змін у технічні паспорти. Провадить інструктаж з навчання технічного персоналу. Організовує радіообслуговування конференцій, зборів тощо. Бере участь у розгляді технічних проектів і в складанні технічних завдань на проектування нових і реконструкцію діючих засобів радіомовлення, радіозв'язку, телебачення та засобів технічного радіоконтролю. Бере участь у прийманні до експлуатації нового обладнання та обладнання після капітального ремонту. Забезпечує виконання монтажних і настроювальних робіт. Виконує дослідні роботи щодо підвищення надійності роботи обладнання та поліпшення його обслуговування, створення нових механізмів та приладів. Веде облік і аналізує показники якості роботи закріплених засобів радіо і телебачення та причини нестійкої роботи апаратури, обладнання і напрямків зв'язку. Розробляє і впроваджує заходи для поліпшення цих показників. Здійснює необхідні розрахунки, складає схеми, креслення та іншу документацію. Бере участь в усуненні складних пошкоджень в апаратурі та обладнанні та у відновленні дії напрямків зв'язку. Виконує складні вимірювання, настроювання та доведення параметрів каналів, апаратури й обладнання до встановлених норм. Бере участь в освоєнні нової техніки, у прийманні дослідних зразків, у розробленні заходів щодо модернізації апаратури та обладнання. Бере участь у підготовці пропозицій щодо розвитку і реконструкції технічних засобів, у розробленні інструкцій з експлуатації дослідних зразків нової техніки. Вивчає і впроваджує передові методи праці. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій з удосконалення технічної експлуатації засобів радіо і телебачення та робить висновки про доцільність їх використання. Контролює наявність і стан виробничої документації, забезпечує своєчасність та достовірність первинного обліку та звітних даних. Контролює стан аварійного запасу матеріалів та запасних частин і забезпечує його своєчасне поповнення. Складає заявки на апаратуру та обладнання, запасні частини, експлуатаційно-технічні матеріали, інструмент, захисні засоби тощо й контролює їх виконання. Здійснює контроль за витратами експлуатаційних матеріалів, організовує збирання та здавання на склад лому цінних металів. Контролює підтримання температурно-вологого режиму у виробничому приміщенні. Здійснює оперативно-технічне керівництво і контроль за роботою підпорядкованого персоналу.