Категорія - Професіонали |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Професіонал з депозитарної діяльності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний професіонал з депозитарної діяльності: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з депозитарної діяльності I категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з депозитарної діяльності I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією професіонала з депозитарної діяльності II категорії - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з депозитарної діяльності II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з депозитарної діяльності - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з депозитарної діяльності: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації.

Знає та застосовує у діяльності: закони та нормативно-правові акти України, що стосуються правового регулювання діяльності господарських товариств, випуску та обігу цінних паперів, правового регулювання інших учасників фондового ринку та правового статусу державних органів, банківського законодавства; внутрішні документи депозитарної установи; установчі документи емітентів, які обслуговуються, а також інших суб'єктів-депонентів; біржовий та позабіржовий ринок цінних паперів; структуру діяльності Національної депозитарної системи України: учасники, функції, сферу діяльності, основи діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, обіг цінних паперів, випущених у бездокументарній формі; основи економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, менеджменту, маркетингу, інформатики та комп'ютерної техніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює переміщення, інкасування та транспортування цінних паперів, їх сертифікатів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів. Перевіряє цінні папери, їх сертифікати на автентичність. Проводить інвентаризацію цінних паперів, їх сертифікатів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів. Здійснює операції відкриття та закриття рахунків у цінних паперах, зміни способу їх зберігання; внесення змін до анкети рахунку. Здійснює операції з ведення рахунків у цінних паперах; встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу, а також змін режиму та місця зберігання (знаходження) депозитарних активів. Здійснює операції з видачі витягів з рахунку у цінних паперах та операції депонентів (клієнтів) з рахунками у цінних паперах за запитами депонентів (клієнтів) та інших осіб; операції з передачі клієнтам (депонентам) інформації щодо операцій емітента (в тому числі надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо). Здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів - відображення операцій на рахунках у цінних паперах емітента, викуп, дроблення, консолідацію, конвертацію, анулювання, погашення; операції, пов'язані зі зміною розміру статутного фонду акціонерного товариства; виплату емітентом доходів щодо випущених ним цінних паперів; операції, пов'язані з реорганізацією. Забезпечує відкриття та ведення емісійних рахунків за бездокументарними цінними паперами, що розміщуються та викупаються емітентом; складання облікового реєстру рахунків власників цінних паперів; знерухомлення цінних паперів; переведення випуску цінних паперів, випущених в документарній формі, в бездокументарну; реєстрацію депозитарної установи як номінального утримувача у реєстрі власників іменних цінних паперів; обслуговування інвестиційних (взаємних) фондів та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів); впровадження, обслуговування та підтримку комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах. Забезпечує документарне підтвердження облікових операцій, пов'язаних з обігом грошових коштів. Здійснює переведення у документарну форму знерухомлених цінних паперів, випуск яких зареєстрований у документарній формі. Проводить видачу сертифікатів цінних паперів на підставі розпорядження про матеріалізацію від власника рахунку. Веде журнал обліку внесення та вилучення із сховища депозитарної установи депозитарних активів та забезпечення зберігання цієї інформації.