Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Головний юристконсультант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансову діяльність підприємства, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з правової діяльності підприємства; чинне законодавство; цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право; податкове законодавство; екологічне законодавство; порядок ведення обліку і складання звітності про господарсько-фінансову діяльність підприємства; порядок укладення і оформлення господарських договорів, колективних договорів, тарифних угод, порядок систематизації, обліку і ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; правила ділового етикету; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи економіки, організації праці, виробництва та управління.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво правовою роботою на підприємстві, забезпечуючи додержання законності в діяльності підприємства і захист його правових інтересів. Очолює розроблення та розробляє документи правового характеру. Організовує підготовку висновків з правових питань, які виникають у процесі діяльності підприємства, проектів нормативних актів, що надходять до підприємства, а також розроблення пропозицій для удосконалення діяльності підприємства. Забезпечує правову допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям з претензійної роботи, роз'яснення чинного законодавства і порядок його застосування; підготовку матеріалів про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції, порушення екологічного законодавства та про інші правопорушення. Забезпечує підготовку і передавання необхідних матеріалів до господарського суду, контроль своєчасного подання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії. Контролює своєчасне оформлення матеріалів щодо притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Представляє інтереси підприємства в господарському суді, а також у державних і громадських організаціях у процесі розгляду правових питань, здійснює ведення судових справ. Очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів розгляду претензій судових справ, а також практики укладення і виконання господарських договорів з метою розроблення відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності підприємства. Бере участь у підготовці та укладенні колективних договорів, галузевих тарифних угод, укладенні господарських договорів, готує висновки про їх юридичну обґрунтованість. Забезпечує контроль за додержанням на підприємстві встановленого чинним законодавством порядку сертифікації продукції, приймання товарів за кількістю і якістю. Організовує разом з підрозділами підприємства підготовку пропозицій про зміну чинних або відміну тих наказів, що втратили чинність. Забезпечує систематичний облік, зберігання, внесення прийнятих змін в законодавчі і нормативні акти, що надходять на підприємство. Забезпечує правову пропаганду, а також організацію роботи з ознайомлення посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. Дотримується конфіденційності у роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства. Організовує надання консультацій працівникам підприємства з правових питань.