Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Психолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Старший психолог. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за професією психолога - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Психолог. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям, а також діяльності психологічної служби, нормативні та інші керівні матеріали з практичної психології; психології діяльності в особливих умовах, психологію праці та управління, інженерну і соціальну психологію; методи вивчення психологічних особливостей професійної діяльності працівників; технічні засоби, які застосовуються в процесі вивчення умов праці; передовий вітчизняний і світовий досвід роботи психологів; основи професійної діяльності підрозділів, праці та управління; профорієнтаційну роботу; основи трудового законодавства. Форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; норми професійної етики, деонтології й прав людини, основні принципи психологічного супроводження та заходи психопрофілактичної роботи; психодіагностичні методи з високим рівнем валідності та надійності; правила надання індивідуальної консультативної допомоги; методи психокорекційної роботи; правила та норми з охорони праці та пожежної безпеки; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вивчає вплив психологічних, економічних і організаційних факторів на професійну діяльність працівників органів та підрозділів цивільного захисту з метою створення сприятливих умов праці і підвищення її ефективності. Визначає психологічні фактори, що впливають на працівників. Проводить обстеження індивідуальних рис працівників, особливостей їх професійної діяльності, які пов'язані з професійним підбором, перевіркою психологічних умов праці, виявленням їх інтересів і схильностей, задоволення трудом, експерименти щодо визначення впливу умов праці на психіку працівників, аналізує професійні процеси і психологічний стан людини під час роботи. Визначає негативні чинники, що впливають на плинність персоналу, порушення службової дисципліни, малопродуктивної праці тощо та визначає шляхи їх усунення. Розроблює професіограми і детальні психологічні характеристики працівників за різними посадами, які визначаються впливом службового оточення на нервово-психологічне напруження працюючих, дає рекомендації відносно умов оптимального використання особистих професійних можливостей людини з урахуванням перспективи розвитку її професійних здібностей. Бере участь у здійсненні заходів професійної адаптації молодих фахівців. Вивчає психофізіологічні особливості професійної діяльності, готує рекомендації і пропозиції щодо впровадження результатів психологічних досліджень у службову практику, а також заходи щодо удосконалення професійної діяльності працівників підрозділів, (організації оптимальних трудових процесів, установлення раціональних режимів праці та відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці і підвищенню працездатності людини) та контролює їх виконання. Вивчає і аналізує причини плинності персоналу, підбір та його розстановку, виходячи з вимог організації праці та управління підрозділами, розроблює пропозиції, які забезпечують стабільність персоналу, допомагають адаптації працівників, у тому числі молодих фахівців. Бере участь у формуванні колективів, проектуванні систем організації праці (організації робочого часу, робочих місць) з урахуванням ергономічних вимог, удосконаленні матеріального і морального стимулювання, розробленні методів управління персоналом, професійного підбору, складанні професіограм, сприяє правильній орієнтації працівників у проблемах психологічного характеру, пропагує психологічні знання. Консультує керівників підрозділів з соціально-психологічних проблем управління підрозділами, а також працівників підрозділів з питань управління персоналом, які потребують урахування психологічних факторів. Безпосередньо здійснює психологічну підготовку працівників до дій в екстремальних ситуаціях. Веде психокорекційну роботу, спрямовану на подолання професійної деформації, запобігання психічним розладам та психологічним травмам, профілактику суїцидів тощо. Надає психологічну допомогу особовому складу після їх перебування в екстремальних ситуаціях, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, населенню, які потерпіли від наслідків надзвичайних ситуацій, отримали поранення, зазнали тяжкої хвороби, психотравм. Спільно з представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводить роботу з населенням щодо психологічного захисту. В зоні надзвичайної ситуації узагальнює інформацію щодо психологічної обстановки та координує роботу психологів різної підпорядкованості. Використовує сучасні технології психологічного впливу для нейтралізації негативного впливу на населення. Аналізує за допомогою психологічних та соціологічних методів чинники, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруги.