Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Директор видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність у галузі книговидання; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарства, наукового та культурного життя в країні й за кордоном; передовий вітчизняний та світовий досвід у видавничій справі, поліграфічному виробництві, книгорозповсюдженні; основи авторського права, трудового й податкового законодавства; правові аспекти укладення і виконання договорів, угод, контрактів; основи економічного аналізу, планування, організації редакційно-видавничого процесу, управління виробництвом, госпрозрахунку, фінансування та кредитування, менеджменту, маркетингу; форми й системи оплати праці та матеріального стимулювання; перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю; методи ведення ділових бесід і переговорів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Очолює видавництво, керує його діяльністю, спрямовує і контролює роботу структурних підрозділів, забезпечує випуск видань на належному національно-патріотичному, громадсько-політичному, науково-технічному, художньому, професійному рівні. Організовує розроблення тематичних та фінансових планів, відповідає за їх виконання. Затверджує проекти художньо-графічного оформлення, ціну та основні параметри видань. Укладає договори з авторами, підприємствами, організаціями, установами. Контролює виконання договірних зобов'язань, якісне оформлення видань, забезпечення видавництва матеріальними ресурсами, збереження та економне їх використання у виробничій діяльності. Впроваджує передові вітчизняні та світові досягнення у галузі книговидання. Несе відповідальність за використання бюджетних коштів, виконання зобов'язань перед бюджетами, державними цільовими фондами, постачальниками, замовниками, кредиторами, книгорозповсюджувальними організаціями тощо. Забезпечує реалізацію госпрозрахункових принципів у фінансово-господарській діяльності видавництва. Здійснює постійний зв'язок з регіональними органами державного управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками. Представляє видавництво в державних та громадських установах. Організовує пошук інвесторів. Формує редакційну й художню ради видавництва та очолює їх. Керує добором, розміщенням, підвищенням кваліфікації кадрів, створює умови для їх постійного творчого зростання. Визначає компетенцію своїх заступників і службові обов'язки працівників видавництва. Затверджує структуру й штатний розпис видавництва, документи на оплату праці штатних і позаштатних працівників. Приймає рішення про матеріальне й моральне заохочення працівників, накладання стягнень на порушників трудової та виробничої дисципліни. Сприяє впровадженню прогресивних форм організації праці.