Категорія - Керівники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Начальник нормативно-дослідної лабораторії з питань праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з організації і нормування праці - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні і методичні матеріали з організації, нормування та оплати праці; методи нормування праці, економіку та організацію праці, виробництва та управління; основи технології виробництва; порядок розроблення нормативів з праці; показники з праці, які досягнуті в аналогічних видах виробництв; форми і системи оплати праці, морального і матеріального стимулювання; положення про преміювання; порядок планування нормативно-дослідної роботи, перегляду норм, розроблення організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, поліпшення організації виробництва і визначення їх економічної ефективності; методи аналізу якості норм, показників з праці, вивчення трудових процесів, прийомів і методів праці; порядок проектування трудових процесів; методи оцінки рівня організації праці, виробництва та управління; математичні методи, технічні засоби, які застосовуються для дослідження трудових процесів, вимірювання витрат робочого часу і розрахунків норм; передовий вітчизняний і світовий досвід організації, оплати праці та управління; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи соціології, психології і фізіології праці; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво проведенням нормативно-дослідних робіт, розробленням та впровадженням заходів, які забезпечують підвищення рівня нормування праці та вдосконалення його організації на науковій основі з метою скорочення трудозатрат і поліпшення результатів трудової діяльності. Бере участь у підготовці проектів перспективних і поточних планів нормативно-дослідних робіт, планів підприємства з праці, організаційно-технічних заходів з підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, календарних планів перегляду норм. Проводить вивчення стану організації праці, перевірку якості, правильності застосування та рівня виконання чинних норм трудових витрат (норм виробітку, часу, обслуговування, нормативів чисельності). Організовує з використанням сучасних технічних засобів дослідження трудових процесів, збирання, опрацювання та аналіз вихідних даних, необхідних для розроблення прогресивних норм трудових витрат. Готує пропозиції щодо перегляду норм у зв'язку із застосуванням прогресивних технологічних процесів, упровадженням нового і модернізацією діючого обладнання, здійсненням заходів з удосконалення організації виробництва і праці, зростанням кваліфікації та професійної майстерності працівників. Забезпечує проведення робіт з розроблення та впровадження прогресивних норм, що базуються на порівнянні витрат праці з результатами, які досягнуто в аналогічних видах виробництв, використанні міжгалузевих і галузевих нормативів з праці, розширенні сфери нормування праці. Готує пропозиції щодо створення необхідних умов для опанування всіма працівниками встановлених норм трудових витрат, забезпечує проведення виробничого інструктажу та навчання передовим прийомам і методам праці. Організовує проведення досліджень з перспективних напрямів удосконалення нормування праці і розрахунків чисельності персоналу, підготовку пропозицій щодо застосування методів і систем мікроелементного нормування, таких, як система вимірювання методів роботи, нових форм подання нормативів у вигляді математичних залежностей витрат праці від змінних факторів. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання, розвитку колективних форм організації праці, багатоверстатного (багатоагрегатного) обслуговування, розширення поєднання професій (посад), збільшення зон обслуговування та обсягів виконуваних робіт. Бере участь у виявленні резервів підвищення продуктивності праці, розробленні і здійсненні заходів щодо усунення втрат робочого часу і поліпшення його використання. Розроблює рекомендації щодо впровадження персональних комп'ютерів і мереж, автоматизованих робочих місць фахівців з нормування з метою скорочення трудомісткості і підвищення якості робіт з нормування. Забезпечує методичне керівництво підрозділами підприємства в розробленні та реалізації заходів щодо вдосконалення нормування праці на науковій основі та визначення економічної ефективності їх упровадження. Керує працівниками лабораторії (станції).