Інструкція для посади "Командир взводу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир взводу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, Закон України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв’язку, інші положення та інструкції, що стосуються сфери діяльності;
      - функціональні обов’язки;
      - вимоги нормативних документів щодо службової діяльності за фахом;
      - правила експлуатації технічних засобів;
      - порядок виконання завдань за призначенням;
      - техніку безпеки і протипожежні правила. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Командир взводу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир взводу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир взводу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир взводу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання покладених на взвод завдань щодо забезпечення, функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку територіального вузла.

2.2. Підтримує техніку, спеціальне устаткування та обладнання в постійній готовності до застосування в особливий період.

2.3. Проводить із особовим складом взводу заняття з підготовки до особливого періоду та надзвичайних ситуацій, проводить індивідуальну виховну роботу.

2.4. У межах своєї компетенції організовує та контролює виконання наказів.

2.5. Організовує несення внутрішньої служби.

2.6. Здійснює контроль за станом використання, утримання та зберігання технічних засобів, спеціального оснащення, транспортних засобів та іншого спорядження, які закріплені за взводом.

2.7. Вживає заходів щодо забезпечення безпеки особового складу взводу, збереження його життя та здоров’я під час виконання службових обов’язків в екстремальних умовах.

2.8. Забезпечує дотримання особовим складом взводу вимог нормативно-правових актів з питань проходження служби, режиму секретності, законності, службової дисципліни, розпорядку дня.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир взводу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир взводу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир взводу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир взводу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир взводу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир взводу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир взводу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир взводу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир взводу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир взводу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир взводу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир взводу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир взводу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир взводу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир взводу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир взводу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; надавати пропозиції керівництву щодо ефективного виконання покладених на взвод завдань, удосконалення навчального процесу та удосконалення навчальної матеріально-технічної бази взводу; припиняти дії осіб, які порушують техніку безпеки, внутрішній порядок, дисципліну, та своєчасно доповідати керівництву про виявлення таких фактів; вимагати надання матеріалів, інструментів тощо, необхідних для забезпечення виконання поставлених завдань.