Інструкція для посади "Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня та вченого звання. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України, Інституту, які регламентують здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах, нормативно-правові акти у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та збереження державної таємниці, Дисциплінарний статут;
      - вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і технології у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - порядок оформлення документації, що пов’язана з навчально-організаційною та методичною роботою;
      - інструкцію з діловодства в Інституті;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу сектору навчально-організаційної та методичної роботи.

2.2. Підтримує службову та трудову дисципліну серед особового складу сектору та інших підпорядкованих структурних підрозділів Інституту.

2.3. Контролює виконання навчального навантаження науково-педагогічного складу Інституту.

2.4. Готує необхідну документацію з перспективного та поточного планування навчального процесу Інституту.

2.5. Здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва Держспецзв’язку.

2.6. Розроблює проекти нормативних актів з питань підготовки та перепідготовки фахівців у сфері криптографічного та технічного захисту інформації.

2.7. Бере участь у розробці проектів освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, навчальних планів, навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін навчального плану.

2.8. Аналізує розподіл навчального навантаження між науково-педагогічним складом спеціальних кафедр Інституту та контролює його виконання.

2.9. Контролює організацію усіх видів занять з курсантами (слухачами) Інституту.

2.10. Керує роботою особового складу сектору щодо складання розкладів занять, екзаменаційних сесій, доведення їх до виконавців.

2.11. Організовує роботу з підготовки документів для забезпечення роботи державної екзаменаційної комісії та оформлення випускної документації.

2.12. Контролює своєчасність замовлення до друку та забезпечення кафедр Інституту навчальними, навчально-методичними матеріалами та посібниками.

2.13. Забезпечує дотримання встановленого порядку зберігання засобів програмного забезпечення та контролює виконання особовим складом сектору вимог інструкції з технічного захисту інформації на автоматизованих робочих місцях сектору.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, на підприємствах, установах, організаціях; перевіряти організацію та проведення навчального процесу в Інституті, вносити пропозиції керівництву Інституту щодо його поліпшення; брати участь у нарадах та зборах Інституту; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; брати участь у конкурсах на заміщення наукових та науково-педагогічних посад.