Інструкція для посади "Технік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності;
      - методичні, нормативні та інші керівні документи з технічного обслуговування і ремонту;
      - техніко-експлуатаційні характеристики засобів спеціального зв’язку, транспортних засобів та іншого відповідного устаткування;
      - організацію та технологію технічного обслуговування і ремонту;
      - основи організації ремонтного виробництва, праці та управління;
      - види та форми звітності;
      - правила службового етикету;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення, комп’ютерну та оргтехніку;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Технік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Під керівництвом більш кваліфікованого фахівця виконує роботу з проведення технічних розрахунків, розроблення нескладних проектів і схем, забезпечуючи їх відповідність технічним завданням, чинним стандартам та нормативним документам на одному з напрямів робіт органу Держспецзв’язку.

2.2. Надає практичну допомогу під час проведення ремонту, складання, регулювання, випробувань на стендах відповідно до технологічних умов.

2.3. Здійснює налагодження, настроювання, регулювання і дослідну перевірку засобів спеціального зв’язку, транспортних засобів, іншого устаткування та технічних систем, стежить за їх справним станом.

2.4. Забезпечує належне виконання робіт підпорядкованим технічним персоналом під час обслуговування устаткування і проведення ремонтних робіт, контролює додержання правил експлуатації та технічного обслуговування.

2.5. Забезпечує додержання встановлених термінів проведення ремонтних робіт, проведення технічних оглядів тощо.

2.6. Збирає та перевіряє заявки і специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, контролює їх витрачання.

2.7. Складає та подає на затвердження керівництву плани (графіки) виконання технічних робіт.

2.8. Забезпечує належне утримання та експлуатацію виробничих приміщень і відповідного устаткування у межах своєї компетенції.

2.9. Систематизує та опрацьовує причини технічних несправностей засобів спеціального зв’язку, транспортних засобів, іншого устаткування та вживає заходів щодо збільшення терміну їх роботи.

2.10. Складає планову та звітну документацію в установлені терміни.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи з інженерно-технічної підтримки підрозділу, покращення умов праці; отримувати згідно із установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.