Інструкція для посади "Юрисконсульт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Юрисконсульт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань правової діяльності у Держспецзв’язку, податкове законодавство;
      - екологічне законодавство;
      - цивільне, трудове, фінансове, адміністративне, кримінальне право;
      - основи трудового законодавства;
      - порядок систематизації, обліку та ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій;
      - порядок підготовки та подання проектів нормативних актів;
      - порядок укладання й оформлення договорів та угод;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - правила ділового етикету;
      - основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Юрисконсульт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Юрисконсульт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Юрисконсульт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Юрисконсульт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розроблює або бере участь у розробленні документів правового характеру в органі Держспецзв’язку.

2.2. Організовує та забезпечує належне виконання вимог нормативно-правових та розпорядчих актів.

2.3. Здійснює координацію та методичне керівництво правовою роботою, надає правову допомогу структурним підрозділам органу Держспецзв’язку.

2.4. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі роботи.

2.5. Бере участь у забезпеченні реалізації правової політики, підготовці проектів нормативних актів, договорів, угод, контрактів.

2.6. Розглядає проекти нормативних актів, що надходять на погодження, здійснює підготовку висновків та зауважень до них з правових питань, що належать до його компетенції.

2.7. Бере участь у: розробленні пропозицій щодо вирішення правових питань з фінансово-господарської діяльності; розгляді питань дебіторської та кредиторської заборгованості; підготовці та впровадженні організаційно-правових заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни; притягненні осіб, винних у скоєнні правопорушень, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності; розробленні умов колективного договору; соціальному захисті особового складу та збереженні власності органу Держспецзв’язку.

2.8. Готує разом зі структурними підрозділами органу Держспецзв’язку пропозиції щодо внесення змін та доповнень до виданих наказів та нормативних актів і скасування тих, що втратили свою чинність.

2.9. Веде облік нормативно-правових та розпорядчих актів, робить позначки про їх скасування, своєчасно вносить зміни та доповнення, надає інформацію з цих питань.

2.10. Провадить інформаційно-консультативну роботу та ознайомлення особового складу органу Держспецзв’язку із чинними законодавчими та іншими нормативними актами, що стосуються його діяльності, готує висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, допомогає в оформленні документів, актів майново-правового характеру та вирішенні інших правових питань, що виникають у роботі органу Держспецзв’язку.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Юрисконсульт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Юрисконсульт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Юрисконсульт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Юрисконсульт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Юрисконсульт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Юрисконсульт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Юрисконсульт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Юрисконсульт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Юрисконсульт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Юрисконсульт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Юрисконсульт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Юрисконсульт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Юрисконсульт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Юрисконсульт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Юрисконсульт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Юрисконсульт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: представляти у встановленому законодавством порядку та у межах наданих йому повноважень інтереси органу Держспецзв’язку у судах та інших державних органах і громадських організаціях під час розгляду правових питань та спорів; вносити пропозиції керівництву про притягнення до відповідальності особового складу, з вини якого заподіяно матеріальних збитків; брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться з питань практики застосування нормативно-правових актів; вносити пропозиції щодо вдосконалення правової роботи в органі Держспецзв’язку та перевіряти дотримання вимог законодавства у діяльності його структурних підрозділів; отримувати у встановленому порядку документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов`язків; надавати методичну, правову та інформаційно-консультативну допомогу з правових питань та питань чинності нормативно-правових документів особовому складу органу Держспецзв’язку.