Інструкція для посади "Начальник району", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник району" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією на підприємстві мереж або в енергетичних підрозділах інших галузей економіки - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази органів вищого рівня;
      - розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації виробничо-господарської діяльності району мереж, енергопостачання споживачів, безпечної роботи устаткування;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - Правила влаштування електроустановок;
      - Правила користування електричною енергією (тепловою енергією);
      - вимоги до обліку електричної (теплової) енергії;
      - Правила застосування та випробовування засобів захисту, що використовуються в електроустановках;
      - правила безпеки під час використання автотранспорту;
      - Єдину методику організації та проведення протиаварійних тренувань;
      - Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві;
      - Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування;
      - Інструкцію з розслідування та обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України;
      - Правила Держнаглядохоронпраці;
      - чинні тарифи на електричну (теплову) енергію, принципи тарифоутворення;
      - посадові та виробничі інструкції працівників району;
      - принципову електричну (теплову) схему мереж району, підстанцій, котельних;
      - схему оперативно-диспетчерського керування мережами району;
      - принципові схеми та принципи роботи релейного захисту, автоматичних та регулювальних пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, засобів сигналізації та зв'язку;
      - конструктивні особливості та експлуатаційні характеристики устаткування, закріпленого за районом мереж;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі енергопостачання та експлуатації енергоустаткування;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник району призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник району підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник району керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник району під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю району мереж.

2.2. Забезпечує безперебійне енергопостачання споживачів, безпечну роботу устаткування, машин та механізмів, дотримання вимог Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, правил безпеки та пожежної безпеки.

2.3. У межах своєї компетенції укладає договори зі споживачами електричної та теплової енергії у відповідності з Правилами користування електричною та тепловою енергією.

2.4. Забезпечує проведення розрахунків з абонентами за електричну й теплову енергію, що відпускається.

2.5. Організовує облік та аналіз відпуску енергії споживачам.

2.6. Забезпечує дотримання споживачами режимів електро- і теплоспоживання, правил користування енергією, контроль за дотриманням споживачами технічних умов на приєднання електричних і тепловикористовуючих установок до електричних (теплових) мереж.

2.7. Розглядає претензії споживачів з питань енергопостачання і застосування санкцій за недодержання встановлених режимів енергоспоживання.

2.8. Упроваджує передові прийоми та методи праці, механізацію та автоматизацію трудомістких процесів, організовує розроблення та виконання заходів щодо підвищення продуктивності праці, економії всіх видів ресурсів.

2.9. Організовує аналіз причин аварій та відмов, розроблення заходів щодо запобігання їм.

2.10. Бере участь у розгляді та погодженні проектних завдань будівництва та реконструкції енергооб'єктів району, а також у прийманні устаткування та пристроїв з капітального ремонту і монтажу, організовує технічний нагляд за будівництвом нових об'єктів.

2.11. Організовує роботу з нормування та впровадження прогресивних форм організації та стимулювання праці в районі.

2.12. Координує роботу майстрів, контролерів, забезпечує вчасне проведення ремонту та технічного обслуговування устаткування, контролює забезпечення бригад району необхідним інструментом, захисними засобами, транспортом та спецмеханізмами, організовує технічне та економічне навчання в районі мереж, конкурси професійної майстерності, забезпечує дотримання працівниками району трудової та виробничої дисципліни, правил та норм охорони праці.

2.13. Контролює застосування чинних тарифів.

2.14. Організовує планування, облік та підготовку звітності з виробничої та господарської діяльності району.

2.15. Бере участь у роботі комісій з перевірки знань персоналу району.

2.16. Організує роботу з атестації робочих місць у районі.

2.17. Бере участь в організації та проведенні протиаварійних та протипожежних тренувань.

2.18. Керує підлеглими працівниками району.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник району має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник району має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник району має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник району має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник району має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник району має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник району має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник району має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник району має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник району несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник району несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник району несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник району несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник району несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник району несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник району несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.