Інструкція для посади "Майстер цеху з ремонту обладнання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер цеху з ремонту обладнання" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна базова або неповна вища освіта (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста або бакалавра - не менше 2 років, для молодшого спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - зміст наказів і розпоряджень керівних органів, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи обладнання цеху (дільниці);
      - організацію і технологію ремонтних робіт, правила прийому і здачі обладнання після ремонту;
      - державні стандарти, технічні умови та інструкції з ремонту і випробування обладнання;
      - основи економіки і трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Майстер цеху з ремонту обладнання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер цеху з ремонту обладнання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер цеху з ремонту обладнання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер цеху з ремонту обладнання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничою діяльністю на своїй дільниці.

2.2. Забезпечує вчасне і якісне виконання повного обсягу робіт з ремонту обладнання та інструменту.

2.3. Приймає (здає) обладнання з ремонту (на ремонт).

2.4. Контролює хід ремонтних робіт.

2.5. Проводить перевірку, випробування окремих інвентарних одиниць обладнання.

2.6. Веде облік виконаних робіт за обсягами та якістю.

2.7. Аналізує причини браку і здійснює заходи щодо запобігання йому.

2.8. Вчасно оформлює первинні документи приймання-видачі робіт з ремонту обладнання.

2.9. Визначає потребу в обладнанні, запасних частинах, матеріалах, спецодязі, енергетичних ресурсах, контролює вчасне їх отримання і використання за призначенням.

2.10. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, технології, механізації виробничих процесів.

2.11. Здійснює заходи, спрямовані на економію матеріальних та енергетичних ресурсів, скорочення втрат робочого часу.

2.12. Забезпечує збереженість закріпленого за цехом (дільницею) майна, технічно правильну експлуатацію обладнання.

2.13. Вносить пропозиції з перегляду норм виробітку і розцінок, бере участь у тарифікації вартості робіт і заробітної плати робітників.

2.14. Сприяє розвитку раціоналізаторської і винахідницької роботи, організовує впровадження прийнятих пропозицій.

2.15. Забезпечує виконання заходів з охорони праці та протипожежного захисту.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер цеху з ремонту обладнання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер цеху з ремонту обладнання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер цеху з ремонту обладнання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер цеху з ремонту обладнання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер цеху з ремонту обладнання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер цеху з ремонту обладнання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер цеху з ремонту обладнання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер цеху з ремонту обладнання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер цеху з ремонту обладнання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер цеху з ремонту обладнання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер цеху з ремонту обладнання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер цеху з ремонту обладнання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер цеху з ремонту обладнання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер цеху з ремонту обладнання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер цеху з ремонту обладнання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер цеху з ремонту обладнання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.