Інструкція для посади "Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста і бакалавра - не менше 2 років, для молодшого спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - нормативні та керівні матеріали щодо технічного обслуговування та ремонту теплоенергетичного устаткування;
      - Закон "Про охорону праці";
      - правила улаштування і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, правила улаштування і безпечної експлуатації вантажопідйомних механізмів;
      - положення про систему ПЗР основного устаткування комунальних теплоенергетичних підприємств;
      - основи економіки, організацію виробництва та праці;
      - діюче положення про оплату праці та матеріальне стимулювання;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безаварійну роботу теплорозподільних пунктів, теплових мереж, автоматичних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів.

2.2. Контролює щільність теплових мереж за показаннями приладів обліку, здійснює контроль стану теплових мереж методом обходу згідно із затвердженим керівником теплового району графіком.

2.3. Після закінчення опалювального сезону випробовує теплові мережі, шурфовку і засипання розкритих ділянок.

2.4. Готує пропозиції щодо формування плану капітального ремонту теплоенергетичного устаткування.

2.5. Забезпечує чистоту у теплових пунктах, камерах, каналах, своєчасне видалення води з них, справність дренажів та відкачувальних засобів.

2.6. Здійснює роботу з виявлення, локалізації та ліквідації аварій та пошкоджень, персонально керує робітниками під час ліквідації аварійних ситуацій.

2.7. Організовує роботу з поточного і капітального ремонтів згідно з положенням про систему ПЗР.

2.8. Контролює хід і якість поточного і капітального ремонтів, які виконуються силами дільниці, ремонтними бригадами, персоналом ремонтного цеху та підрядними організаціями.

2.9. Здійснює допуск до роботи за нарядом-допуском на закріпленій за ним дільниці, інструктує виконавців робіт на робочих місцях і контролює дотримання робітниками правил ПТЕ та ПТБ.

2.10. Здійснює особисто технічний нагляд за будівництвом нових теплових пунктів, теплових мереж, бере участь у їх випробуваннях, прийманні, оформлює акти та дає дозвіл на пуск та експлуатацію.

2.11. Здійснює особисто та за участю ремонтного персоналу контроль за виконанням підземних робіт сторонніми організаціями в місцях пролягання комунікацій теплових мереж, за дотриманням цими організаціями чинних правил та узгоджених з тепломережею умов виконання робіт.

2.12. Погоджує зі споживачами тепла обсяги і плани робіт з поточного та капітального ремонту абонентських мереж і теплових пунктів, забезпечує контроль за дотриманням термінів і якості виконання цих робіт, промивання мереж і систем теплоспоживання.

2.13. Здійснює особисто і через ремонтний персонал перевірку справності та щільності систем шляхом гідравлічних випробувань та оформлює відповідні акти (акти готовності) про допуск цих систем до експлуатації.

2.14. Організовує і контролює роботу експлуатаційного персоналу щодо знімання показань приладів і первинного обліку тепла зі щоденною перевіркою записів ведення накопичувальної відомості.

2.15. Контролює та забезпечує своєчасний ремонт і заміну приладів обліку, що знаходяться на балансі підприємства теплових мереж.

2.16. Керує роботою з ремонту та налагодження автоматичних регуляторів на теплових пунктах споживачів.

2.17. Контролює особисто і через ремонтний персонал дотримання споживачами правил користування тепловою енергією, складає акти про витікання та порушення правил, видає розпорядження.

2.18. Розробляє заходи для зменшення питомих норм витрати природного газу, електроенергії та холодної води, доводить їх до виконавців та контролює виконання.

2.19. Забезпечує дотримання працюючими виробничої і трудової дисципліни, чистоти і порядку на робочих місцях, не допускає захаращення проходів і проїздів.

2.20. Щодня перед початком роботи здійснює оперативний контроль за станом охорони праці першого ступеня.

2.21. Проводить первинний, повторний, позаплановий, поточний інструктажі та навчання робітників безпечним методам роботи на робочих місцях, веде журнал інструктажів з охорони праці.

2.22. Контролює справність обладнання захисних пристроїв, огорож, а також засобів сигналізації.

2.23. Наглядає за справністю вентиляційних установок та пристроїв, нормальним освітленням робочих місць.

2.24. Здійснює контроль за своєчасною атестацією робітників, які обслуговують об'єкти підвищеної небезпеки.

2.25. Забезпечує своєчасну видачу працюючим засобів індивідуального захисту згідно з чинними нормами.

2.26. У разі нещасного випадку негайно організовує надання першої допомоги потерпілому, у разі потреби терміново викликає швидку допомогу.

2.27. Негайно повідомляє про те, що трапилось, начальнику теплового району.

2.28. Контролює стан побутових приміщень, пристроїв для сушіння одягу, наявність мийних засобів.

2.29. Забезпечує дільницю засобами пропаганди безпечних умов праці (знаками, плакатами, пам'ятками, інструкціями).

2.30. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.31. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.