Інструкція для посади "Старший інспектор з технічного нагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший інспектор з технічного нагляду" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями професіоналів або фахівців вищих категорій (провідний, I категорії) - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації устаткування атомної електростанції, що знаходиться в його веденні;
      - основні технологічні процеси й режими виробництва на підприємстві;
      - правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж;
      - правила будови і безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій;
      - правила будови й безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском;
      - положення з розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві;
      - протипожежні та експлуатаційні циркуляри;
      - правила і методи контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт;
      - порядок складання звітності з порушень у роботі устаткування, що знаходиться в його веденні;
      - посадові і виробничі інструкції виробничого персоналу атомної електростанції;
      - передовий досвід у галузі безпечної експлуатації устаткування;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства.

1.4. Старший інспектор з технічного нагляду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший інспектор з технічного нагляду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший інспектор з технічного нагляду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший інспектор з технічного нагляду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює нагляд за технічним станом і безпечною експлуатацією вантажопідйомних механізмів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, підкранових шляхів; посудин і трубопроводів, працюючих під тиском; парових і водогрійних казанів, іншого устаткування, підвідомчого органам державного нагляду, шляхом контролю за дотриманням інструкцій, правил і норм із забезпечення технічної безпеки атомної електростанції та вживає заходів щодо запобігання порушенням правил безпеки.

2.2. Бере участь та проводить технічний огляд вантажопідйомних механізмів; посудин і трубопроводів, працюючих під тиском; парових і водогрійних казанів та іншого тепломеханічного устаткування, підвідомчого органам державного нагляду, проводить їх облік та реєстрацію.

2.3. Контролює якість монтажу і ремонту устаткування, що знаходиться під його наглядом, видає дозвіл на експлуатацію об'єктів у випадках, передбачених правилами державного нагляду.

2.4. Бере участь у обстеженні підйомних споруд, тепломеханічного устаткування, систем безпеки представниками державного нагляду.

2.5. Контролює своєчасність проведення випробувань у необхідному обсязі та перевірок тепломеханічного устаткування, що знаходиться під його наглядом, своєчасність та повноту проведення планово-запобіжних ремонтів устаткування відповідно до встановлених органами державного нагляду правил.

2.6. Здійснює контроль наявності загальних дозволів (ліцензій) на право проведення робіт у постачальників та підрядчиків, що виконують ремонтні роботи на устаткуванні, трубопроводах, системах і спорудах, важливих для безпеки, об'єктів котлонагляду.

2.7. Контролює умови приватних дозволів на ремонт конкретного устаткування атомної електростанції; відповідність технічного стану і режиму роботи устаткування встановленим технологічним нормам, режимним картам.

2.8. Перевіряє дотримання встановленого порядку допуску працівників до обслуговування об'єктів атомної електростанції, які знаходяться під наглядом служб державного нагляду України, наявність у них відповідних документів.

2.9. Контролює виконання персоналом вимог виробничих інструкцій.

2.10. Організовує та бере участь у роботі комісій з розслідування порушень у роботі технологічних систем і устаткування атомної електростанції, здійснює оформлення результатів розслідувань.

2.11. Організовує роботу комісій та оформляє результати з перевірки знань керівників та спеціалістів.

2.12. Готує матеріали з формування річного плану роботи з експлуатаційним персоналом.

2.13. Контролює відповідно до чинних правил правильне ведення і склад технічної документації під час експлуатації і ремонту устаткування, організації роботи з експлуатаційним персоналом в підрозділах атомної електростанції (з питань, що входять до його компетенції).

2.14. Складає встановлену звітність щодо порушень у роботі підвідомчого устаткування.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший інспектор з технічного нагляду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший інспектор з технічного нагляду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший інспектор з технічного нагляду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший інспектор з технічного нагляду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший інспектор з технічного нагляду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший інспектор з технічного нагляду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший інспектор з технічного нагляду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший інспектор з технічного нагляду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший інспектор з технічного нагляду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший інспектор з технічного нагляду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший інспектор з технічного нагляду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший інспектор з технічного нагляду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший інспектор з технічного нагляду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший інспектор з технічного нагляду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший інспектор з технічного нагляду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший інспектор з технічного нагляду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.