Інструкція для посади "Головний фахівець з якості металів на атомних станціях", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний фахівець з якості металів на атомних станціях" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій;
      - проектно-конструкторську документацію заводів-виробників з будови, ремонту, технічного обслуговування і контролю устаткування атомних електростанцій, а також устаткування і приладів контролю і діагностики металу;
      - правила контролю якості металу та зварних з'єднань трубопроводів;
      - уніфіковану методику контролю зварювальних матеріалів;
      - принципові схеми систем устаткування і трубопроводів, територіальне розташування приміщень і устаткування атомної електростанції;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі організації і забезпечення обстеження металу, корозійних досліджень стану металу, акустичної емісії і голографії;
      - основи економіки, організації праці, виробництва й управління, трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці та навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - правила й норми безпеки в атомній енергетиці;
      - загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій;
      - правила радіаційної безпеки в процесі експлуатації атомних станцій;
      - санітарні норми і правила під час роботи із джерелами іонізуючого випромінювання;
      - план дії оперативного персоналу атомних електростанцій і населення у випадку радіаційної аварії.

1.4. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне керівництво роботами з контролю металу устаткування та трубопроводів атомної електростанції руйнівними і неруйнівними методами, акустичною емісією і голографією, хімічному і спектральному аналізу металу, контролю корозійного стану поверхні металу і наплавок.

2.2. Визначає перелік устаткування та трубопроводів, методи і об'єми робіт для періодичного контролю згідно з вимогами нормативно-технічної документації, чинної в атомній енергетиці.

2.3. Розробляє та вдосконалює технологічну документацію, інструкції і методики, що забезпечують якісний контроль металу та зварних з'єднань устаткування.

2.4. Забезпечує якісний аналіз результатів ревізії металу устаткування.

2.5. Контролює проходження метрологічної експертизи виробничо-технічної і технологічної документації.

2.6. Організовує і здійснює розроблення організаційних і технічних заходів, що забезпечують надійну, безпечну роботу устаткування і приладів контролю металу згідно з вимогами правил будови і безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок.

2.7. Здійснює технічне керівництво і контроль щодо дотримання вимог технологічного регламенту експлуатації, інструкцій і керівництва з експлуатації устаткування і приладів контролю металу, що є джерелами іонізуючого випромінювання.

2.8. Організовує розроблення і впровадження у виробництво прогресивних методів контролю якості, забезпечує скорочення трудових витрат, економію матеріальних і енергетичних ресурсів.

2.9. Бере участь у розгляді питань з реконструкції і технічного переоснащення атомної електростанції.

2.10. Сприяє впровадженню нового устаткування, оснащення і пристроїв, що застосовуються для дослідження якості металів.

2.11. Забезпечує виконання правил і норм безпеки в атомній енергетиці з обстеження і діагностики металу та зварних з'єднань устаткування і трубопроводів атомної електростанції.

2.12. Організовує та забезпечує розроблення технологічних процесів дослідження металу руйнівними і неруйнівними методами, методами хімічного і спектрального аналізу, акустичною емісією і голографією тощо.

2.13. Розробляє методики і здійснює прогнозування терміну служби елементів трубопроводів у разі ерозійного спрацювання і корозії металу.

2.14. Забезпечує підготовку технічної документації для отримання ліцензій з експлуатації енергоблоків після виходу їх з ремонту.

2.15. Бере участь у роботі комісії з розслідування руйнування металів у процесі експлуатації устаткування і трубопроводів атомної електростанції.

2.16. Контролює дотримання виконавцями вимог і правил охорони праці та забезпечує безпечні умови праці під час проведення контролю металу.

2.17. Контролює виконання робіт з отримання, перезарядження і захоронення радіоактивних джерел, зберігання та видавання приладів і приладдя для всіх видів контролю.

2.18. Бере участь у роботі комісії з атестації персоналу на право виконання робіт з контролю металу.

2.19. Організовує роботу з вивчення і впровадження науково-технічних досягнень передового вітчизняного і світового досвіду з дослідження якості металів.

2.20. Бере участь у розробленні і контролі виконання планів і програм навчання та підготовки персоналу, проведенні протиаварійного тренування під час роботи із джерелами іонізуючих випромінювань.

2.21. Керує дослідницькими й експериментальними роботами з удосконалення методів і технологій проведення контролю якості металів.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний фахівець з якості металів на атомних станціях несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.