Інструкція для посади "Головна медична сестра", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головна медична сестра" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа". Підвищення кваліфікації (цикли удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я, основи права в медицині, трудове законодавство;
      - директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів;
      - нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників;
      - порядок ведення облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації;
      - потреби в медикаментах;
      - права, обов'язки та відповідальність головної медичної сестри;
      - принципи проведення протиепідемічних заходів;
      - порядок складання раціональних графіків роботи і правильної розстановки середнього і молодшого медичного персоналу;
      - правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням.

1.4. Головна медична сестра призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головна медична сестра підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головна медична сестра керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головна медична сестра під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я.

2.2. Здійснює управлінську та представницьку діяльність.

2.3. Бере участь в організації лікувально-профілактичної та адміністративно-господарської діяльності закладу.

2.4. Організовує роботу з добору і розстановки середнього та молодшого медичного персоналу.

2.5. Забезпечує високу якість надання медичної допомоги шляхом раціональної організації праці середнього і молодшого медичного персоналу закладу.

2.6. Керує роботою підлеглого персоналу щодо виконання призначень лікарів, правил прийому і виписки хворих, догляду за пацієнтами.

2.7. Розробляє і впроваджує заходи щодо підвищення кваліфікації середніх медичних працівників, а також спеціальної підготовки на робочих місцях молодших медичних сестер.

2.8. Контролює своєчасне проходження атестації середніми медичними працівниками.

2.9. Несе відповідальність за облік, розподіл, витрати і зберігання матеріалів і медикаментів, в тому числі отруйних і наркотичних лікарських засобів.

2.10. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.

2.11. Аналізує показники роботи середнього медичного персоналу закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні документи з цього питання.

2.12. Контролює дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму закладу.

2.13. Дотримується правил медичної деонтології.

2.14. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головна медична сестра має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головна медична сестра має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головна медична сестра має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головна медична сестра має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головна медична сестра має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головна медична сестра має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головна медична сестра має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головна медична сестра має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головна медична сестра має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головна медична сестра несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головна медична сестра несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головна медична сестра несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головна медична сестра несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головна медична сестра несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головна медична сестра несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головна медична сестра несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.