Інструкція для посади "Майстер гірничий проходки шахти", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер гірничий проходки шахти" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за будівельною професією не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні, методичні та нормативні матеріали щодо діяльності будівельної дільниці;
      - технологію й організацію будівельного виробництва;
      - проектно-кошторисну документацію на об'єкти, що будуються;
      - будівельні норми та правила;
      - технічні умови на виконання та приймання будівельно-монтажних робіт;
      - основи економіки, організації праці й управління, норми виробітку та розцінки, діюче положення про оплату праці та матеріальне стимулювання робітників;
      - технічні характеристики будівельних машин, що застосовуються, механізованого інструменту, пристроїв;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації будівельного виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища;
      - технологію та організацію гірничопрохідницьких робіт.

1.4. Майстер гірничий проходки шахти призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер гірничий проходки шахти підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер гірничий проходки шахти керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер гірничий проходки шахти під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керівництво і технічний нагляд за роботою гірничопрохідницьких бригад (ланок).

2.2. Забезпечує виконання графіків робіт, ефективне використання виробничого устаткування та економне витрачання проходки.

2.3. Веде облік матеріальних цінностей; вживає заходів щодо їх збереження, своєчасного та правильного списання матеріалів; дотримання паспортів щодо виконання буропідривних робіт та укріплення виробок, графіків циклічної організації праці, технічних і геологічних вимог до якості.

2.4. Забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до робочих креслень, проекту організації робіт, виробничого плану та нормативних документів.

2.5. Контролює додержання технологічної послідовності виробництва та забезпечує належну якість робіт.

2.6. У разі потреби здійснює розбивні роботи, геодезичний контроль під час виконання технологічних операцій, заміри обсягів будівельно-монтажних робіт.

2.7. Організовує приймання матеріалів, конструкцій, виробів, їх складування та облік.

2.8. Вносить пропозиції щодо комплектування кількісного та професійно-кваліфікаційного складу бригад, присвоєння розрядів робітникам, їх матеріального стимулювання.

2.9. Здійснює розміщення бригад, ланок, окремих робітників на дільниці, видає виробничі завдання робітникам і контролює їх виконання; проводить виробничий інструктаж, про що робить запис у спеціальному журналі обліку інструктажів.

2.10. Оформляє наряди, документи обліку робочого часу, простоїв.

2.11. Приймає виконані роботи.

2.12. Організовує оперативний облік виконання виробничих завдань.

2.13. Стежить за своєчасним забезпеченням бригад і робітників інструментом, пристроями, засобами малої механізації, транспортом, спецодягом, захисними засобами.

2.14. Створює безпечні умови праці.

2.15. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.16. Забезпечує економне витрачання матеріалів, застосування за призначенням технологічної оснастки, будівельних машин, енергетичного устаткування, транспортних засобів і засобів захисту працюючих.

2.17. Контролює дотримання норм перенесення ваги, забезпечення робочих місць знаками безпеки, попереджувальними написами та плакатами.

2.18. Щодня до початку роботи перевіряє стан охорони праці і вживає заходів для усування виявлених недоліків, контролює виконання робітниками інструкцій з питань охорони праці, виробничої та трудової дисципліни.

2.19. Організовує впровадження у виробництво передових методів і прийомів праці.

2.20. Бере участь у розробленні колективного договору та виконанні його заходів.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер гірничий проходки шахти має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер гірничий проходки шахти має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер гірничий проходки шахти має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер гірничий проходки шахти має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер гірничий проходки шахти має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер гірничий проходки шахти має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер гірничий проходки шахти має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер гірничий проходки шахти має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер гірничий проходки шахти має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер гірничий проходки шахти несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер гірничий проходки шахти несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер гірничий проходки шахти несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер гірничий проходки шахти несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер гірничий проходки шахти несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер гірничий проходки шахти несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер гірничий проходки шахти несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.