Інструкція для посади "Виконавець капітальних виправних та колійних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виконавець капітальних виправних та колійних робіт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи майстром у будівництві не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші матеріали, що є визначальними для забезпечення діяльності будівництва;
      - організацію та технологію будівельного виробництва;
      - проектно-кошторисну документацію на об'єкти, що будуються;
      - будівельні норми та правила;
      - норми виробітку та розцінки;
      - технічні умови виконання й приймання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт (днопоглиблювальних, капітальних виправних та колійних, з вишкобудування, з ремонту та налагоджування енергетичного устаткування);
      - форми та системи оплати праці працівників;
      - порядок взаємовідносин із замовниками та субпідрядними організаціями;
      - порядок проведення торгів (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів);
      - систему інженерної підготовки будівельного виробництва;
      - основи економіки, організації праці й управління будівництвом;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації будівельного виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.

1.4. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво виконанням та організовує роботи щодо баластування колій і стрілкових переводів під час будівництва залізниць, виправлення колій і стрілкових переводів, пересування колій і приєднання колій, укладених раніше, до подовжених станційних колій або укладання з'єднувальних колій між станційними, замінювання шпал, переводних брусків, баластів тощо.

2.2. Сприяє впровадженню прогресивних технологій будівництва залізниць.

2.3. Контролює виконання правил безпечної експлуатації залізнично-будівельних машин, приладів і установок.

2.4. Забезпечує технічний нагляд за обслуговуванням та експлуатацією механічного, гідравлічного й електричного інструменту, що застосовується під час виконання капітальних виправних і колійних робіт.

2.5. Складає графіки планово-запобіжних ремонтів, заявки на запасні частини.

2.6. Бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм; створює безпечні умови виробництва і праці робітників дільниці.

2.7. Керує робітниками, що здійснюють експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт залізнично-будівельних машин та енергетичного устаткування, монтерами колій тощо.

2.8. Здійснює безпосереднє керівництво будівництвом.

2.9. Забезпечує виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, дорожньо-будівельних робіт, введення об'єктів у дію у встановлені строки.

2.10. Забезпечує додержання технологічної послідовності під час виконання будівельно-монтажних робіт.

2.11. Організовує виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами.

2.12. Складає заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали, конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечує їх ефективне використання.

2.13. Здійснює заходи щодо удосконалення організації виробництва та праці, механізації й автоматизації виробничих процесів, раціоналізації робочих місць.

2.14. Веде журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію.

2.15. Затверджує наряди та іншу документацію на оплату праці робітників.

2.16. Бере участь у показі приймальній комісії об'єктів, етапів і окремих комплексів робіт, будівництво яких завершено.

2.17. Готує фронт робіт для субпідрядних організацій, бере участь у прийманні у них виконаних робіт.

2.18. Оформляє допуски на право виконання будівельно-монтажних робіт у охоронних зонах; складає акти на сховані роботи, акти на виконані роботи.

2.19. Організовує приоб'єктне складське господарство й охорону матеріальних цінностей.

2.20. Встановлює виробничі завдання майстрам та контролює їх виконання.

2.21. Координує діяльність майстрів та дільничних служб.

2.22. Бере участь у роботі комісії з атестації робочих місць.

2.23. Подає пропозиції щодо матеріального стимулювання робітників.

2.24. Створює безпечні умови праці; навчає робітників безпечним методам виконання робіт, проводить виробничий інструктаж безпосередньо на робочому місці, про що робить запис у спеціальному журналі обліку інструктажів.

2.25. Забезпечує ефективне застосування технологічної оснастки, будівельних машин, енергетичних установок, транспортних засобів і засобів захисту робітників.

2.26. Контролює додержання робітниками норм при перенесенні ваги, правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

2.27. Бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм.

2.28. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.29. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виконавець капітальних виправних та колійних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.