Інструкція для посади "Директор з капітального будівництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор з капітального будівництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань діяльності галузі;
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань організації будівництва, перспективи технічного та економічного розвитку галузі;
      - методи управління, технологію й організацію будівельного виробництва, досягнення науки та техніки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід;
      - порядок проведення торгів (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів), основи планування, статистики, фінансування будівництва, роботи з цінними паперами, оподаткування, менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, психології;
      - можливості використання організаційної й обчислювальної техніки;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.

1.4. Директор з капітального будівництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор з капітального будівництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор з капітального будівництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор з капітального будівництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує розміщення замовлень на капітальне будівництво, реконструкцію та технічне переозброєння виробничих об'єктів.

2.2. Забезпечує проведення торгів, тендерів, укладання з будівельними та проектними організаціями відповідних контрактів (договорів).

2.3. Разом з підрядними організаціями організовує роботу щодо погодження цін на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних документів.

2.4. Забезпечує раціональне використання капітальних вкладень, своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів.

2.5. Організує роботу щодо надійної та правильної технічної експлуатації існуючих будинків і споруд та своєчасного проведення їх капітального ремонту.

2.6. Здійснює контроль за виконанням договірних зобов'язань, своєчасним уведенням в експлуатацію об'єктів, за витрачанням коштів, виділених для придбання устаткування, дотриманням правил збереження та якістю консервації устаткування, що не встановлене, якістю будівельних робіт; у разі потреби контролює виставлення санкцій, що передбачені контрактами (договорами).

2.7. Організовує технічний нагляд за строками будівництва, відповідністю будівельно-монтажних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації, робочим кресленням, будівельним нормам та правилам, вимогам охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.

2.8. Узгоджує з Держкомнаглядохоронпраці та іншими органами питання, пов'язані з установленням, випробуванням та реєстрацією устаткування.

2.9. Проводить роботу щодо створення безпечних умов праці.

2.10. Керує структурними підрозділами і службами капітального будівництва організації (підприємства).

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор з капітального будівництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор з капітального будівництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор з капітального будівництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор з капітального будівництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор з капітального будівництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор з капітального будівництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор з капітального будівництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор з капітального будівництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор з капітального будівництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.